Begroeting

Wij zijn hier samen welkom geheten door de Verrezen Heer, in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Onomstotelijke, mathematische, proefondervindelijke bewijzen zijn er niet. Geloven houdt altijd iets in zich van niet zien, maar toch… Wie zich, zonder te zien, vol overgave aan God durven toevertrouwen, krijgen er veel voor terug. Ze vinden in Jezus’ naam nieuw Leven en worden door Hem om hun ’toch geloven’ zelfs zalig genoemd. vrij naar kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

-Heer, toen Gij nog rondtrok met uw apostelen twijfelden ze niet aan U, want ze zagen U aan het werk, hoe Gij mensen inspireerde, hen genas… Maar na uw dood was hun vertrouwen weg. Uw apostel Thomas was daar het levende voorbeeld van. ‘Eerst zien en dan geloven’ was zijn motto. In ons leven is het vaak ook zo: ons kinderlijk vast vertrouwen ging met de jaren over in een aarzelend twijfelen, in onzekerheid. Geloven werd een vraag naar harde bewijzen, naar absolute zekerheden. Omdat ons geloof vaak zo klein is, vragen wij: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

-Christus, de onzekerheid van Thomas hebt Gij hem niet kwalijk genomen. Gij hebt er begrip voor opgebracht, zijt hem zelfs tegemoet gekomen , hebt hem opgebeurd. Ook ons laat Gij – via talrijke signalen – weten dat Gij nog leeft, maar dikwijls kunnen wij onze twijfel niet overwinnen. Daarom: Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij doen ons graag als zelfzeker voor, want de wereld is voor de durvers. Maar diep van binnen voelen we ons vaak onzeker: doen we het wel goed? Mensen op wie we bouwden vallen soms tegen en omstandigheden, perspectieven draaien soms anders uit dan we hadden gedacht. Bij zo ’n tegenspoed steekt ook onze twijfel aan U gemakkelijk de kop op. Om ons klein geloof en vertrouwen vragen wij: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

God, kom ons dan tegemoet met uw oneindige liefde. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer, het is wel eens moeilijk te leven in een wereld die telkens vraagt om harde bewijzen, een wereld waarin geen plaats is voor wonderen en ervaringen die te maken hebben met U. Daarom vragen wij U: kom ons daarin tegemoet. Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

-Christus, we hebben soms moeite met de geloofsverhalen die in de bijbel staan. We zoeken naar bewijzen voor uw bestaan en voor alles wat we niet kunnen verklaren. Maar wat we ook proberen, we kunnen U niet aantonen met een scheikundig proefje of met een logische redenering. We moeten het doen met onze eigen ervaringen en de verhalen van anderen. Doe ons ervaren dat dat voldoende is. Daarom vragen wij U: kom ons daarin tegemoet. Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

-Heer, er zijn van die momenten waarop we niets van U moeten hebben, vooral op momenten van verdriet en tegenslagen. Maar op andere momenten zijt Gij de strohalm waaraan we ons vastklampen en is ons geloof onze enige houvast. We zouden zo graag wat steviger staan, niet heen en weer willen geslingerd worden tussen geloof en twijfel. Laat ons ons evenwicht vinden in U. Daarom vragen wij: kom ons daarin tegemoet. Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
naar Greet Brokerhof-van der Waa

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge, Schepper van hemel en aarde. Hij schenkt ons leven, licht en liefde. Hij schenkt ons zijn Zoon die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen die handen reiken van volk tot volk en zich verzoenen met elkaar tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid en om hun streven naar eerbied voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge, want Hij sluit een Verbond met de kleinen en de zwakken en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen en zalig zij die vrede stichten, want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons, als volk onderweg, in het voetspoor van Jezus, onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, het levende voorbeeld van Jezus zet ons op de goede weg, op het spoor van uw Liefde en Waarheid. Leer ons zien met de ogen van het geloof en help ons uw Zoon te herkennen, hier midden onder ons. Breng ons veilig bij U thuis voor alle eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader, uw Zoon hebben we nooit gezien met eigen ogen, nooit met eigen handen aangeraakt. We werden nooit meegesleept door woorden gesproken door zijn eigen mond… Toch vragen wij U: vervul ons met zijn Leven zodat wij ons door Hem laten raken en opstaan, en in beweging komen. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing schetst Lucas ons de eerste Kerk van Jeruzalem als een eensgezinde, solidaire gemeenschap. Het evangelie verhaalt hoe Jezus op Pasen verschijnt aan zijn leerlingen, en acht dagen later ook aan Thomas. Laten we samen luisteren naar die lezingen uit de Schrift.

Eerste lezing (Hand., 4, 32-35)

Uit de Handelingen der Apostelen

32 De grote groep gelovigen was één van hart en ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel, alles stond ter beschikking van de gemeenschap. 33 Met grote kracht legden de apostelen getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus, en zij werden allen rijkelijk begunstigd. 34 Er was immers niemand onder hen die gebrek leed, want allen die grond of huizen bezaten verkochten hun bezit, gingen met de opbrengst naar de apostelen, 35 en legden die aan hun voeten. Daarvan werd uitgedeeld aan een ieder, al naar gelang hij nodig had.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 5, 1-6)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes.

Vrienden, 1 Wie gelooft dat Jezus de Messias is, is uit God geboren. Welnu, wie de Vader liefheeft, heeft ook liefde voor wie uit Hem is geboren. 2 Hoe weten wij dat we de kinderen van God liefhebben? Er is maar één bewijs: dat we God liefhebben en ons houden aan zijn geboden. 3 God liefhebben wil zeggen zijn geboden onderhouden, en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden, 4 want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof. 5 Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? 6 Hij is gekomen met water en bloed, Jezus Christus. Hij is niet door water alleen gekomen, maar door water en door bloed. De Geest getuigt het, omdat de Geest de waarheid is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 20, 19-31)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’ 20 Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. 21 `Vrede’, zei Jezus nogmaals. `Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’ 22 Na deze woorden ademde Hij over hen. `Ontvang de heilige Geest’, zei Hij. 23 `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’ 24 Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was er niet bij toen Jezus kwam. 25 De andere leerlingen vertelden hem: `We hebben de Heer gezien.’ Maar hij zei: `Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin; ik wil ze met mijn vingers voelen. Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen. Anders geloof ik niet.’ 26 Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen, en nu was Tomas erbij. Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’ 27 Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas: `Kijk maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar met je vinger. En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.’ 28 Hierop zei Tomas: `Mijn Heer! Mijn God!’ 29 Jezus zei: `Omdat je Me gezien hebt geloof je? Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.’ 30 Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven. 31 Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Thomas erkende in Jezus zijn Heer en zijn God. Laten wij samen datzelfde geloof uitspreken.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd door God, onze Vader, Bron van liefde. Ik geloof dat ik geroepen ben om mee te werken aan een toekomst die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens die niet geleefd heeft voor zichzelf. Ik geloof in die Mens die wij kennen als Zoon van mensen en Zoon van God, die een ereplaats gaf aan mensen die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt als wij in zijn naam samen zijn en wij elkaar levenskansen geven. Ik geloof dat zijn Geest ons telkens weer aanspoort om naar elkaar om te zien en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven niet zal eindigen in het zinloze niets, maar dat wij eens zullen leven bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

-In het dagelijkse leven, Heer, gaat Gij steeds met ons op weg en nodigt ons uit U te herkennen in mensen en gebeurtenissen. Wij bidden U dat wij uw werkende aanwezigheid zouden ervaren en samen met U mogen wandelen in het Licht. Laten wij bidden…

–In deze geloofsgemeenschap luisteren wij naar uw Woord dat iedereen wordt aangereikt als een Boodschap van redding en bevrijding. Wij bidden U dat we onze geest ontvankelijk zouden maken om uw Boodschap te verstaan en ze met hart en ziel te beleven en door te geven. Laten wij bidden…

-Wij komen telkens samen om uw verrijzenis te vieren. Wij bidden U dat wij U mogen erkennen als onze Gastheer. Laten wij bidden…
naar K. De Voght

Voorbeden 2

God, nooit door ons gezien en ondoorgrondelijk, en toch als een minzame Vriend ons nabij.

-Wij willen niet persé onze handen leggen op uw doorboorde handen en voeten, Heer, maar legt Gij uw hand op onze schouder terwijl wij onze weg in het leven zoeken. Laten wij bidden…

-Wij willen wel uw leerlingen zijn, maar U volgen zonder aarzeling of voorwaarden vinden we, net zoals Thomas, vaak heel moeilijk. Laat ons daarom uw mededogen voelen als we falen en wens ons ook dan uw vrede toe. Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en voor alle christenen. Dat wij niet zoals de apostelen stilletjes bijeenkruipen, omdat we bang zijn voor het onsympathieke oordeel van anderen, maar dat we als echte christenen naar buiten komen, – geen supermensen – maar mensen die ervan overtuigd zijn dat Jezus de Messias is, dat Hij verrezen is en dat zijn Boodschap er één is van redding, bevrijding en liefde. Laten wij bidden…

Voorbeden 3

Ondanks zijn twijfel en zijn ontmoediging, haakte Thomas niet af, maar bleef hij trouw samenkomen met zijn medeleerlingen. Zo kon Hij Jezus ontmoeten. Bidden we dat ook wij, als geloofsgemeenschap, trouw blijven aan elkaar en zo God zien oplichten in mensen met wonden en littekens.

-Heer, maak ons tot een teken dat Gij leeft: breek onze harten open zodat wij kunnen samenleven als één gemeenschap, één van hart en één van ziel. Moge wij, naar het voorbeeld van de jonge geloofsgemeenschap in Jeruzalem, daadwerke­lijk het brood breken en onder elkaar verdelen naar ieders behoefte. Laten wij bidden…

-Heer, geef ons een teken dat Gij leeft in mensen die ons voorgaan met bezielen­de, profetische woorden, in mensen die ons met hun daden bemoedigen en zo ons leven oriënteren op U. Laten wij bidden…

-Heer, geef ons een teken dat Gij leeft in mensen die zich inzetten voor de wereldvrede, voor een rechtvaardige verdeling van de rijkdommen en voor een duurzame samenleving. Laten wij bidden…

-Heer, geef ons een teken dat Gij leeft in hen die, getekend door het leven, anderen opbeuren en troosten, en zó een levend teken zijn van opstanding. Laten wij bidden…

Levende God, wij danken U voor de tekenen waarmee Gij ons geloof ter hulp komt. Wij bidden U dat wijzelf zulke tekenen mogen zijn waarin Gij U openbaart tot opbouw van de mensengemeenschap en tot opstanding van velen. Door Christus, onze Heer. Amen.
naar Heeswijk

Gebed over de gaven 1

God, samen aan tafel gaan, hetzelfde brood eten en uit dezelfde beker drinken, is zeggen dat we bij elkaar horen en het willen opnemen voor elkaar. Zo kan Jezus, telkens weer, als Bevrijder verrijzen, en ons oproepen om in zijn Geest met elkaar om te gaan, en om ons in te zetten om anderen te helpen tot opstanding te komen. Amen.

Ge­bed over de gaven 2

God van leven, zoals de vroegste christenen zijn wij hier verzameld rondom uw tafel. Geef dat ook wij mogen genieten van uw Brood en uw Wijn in blijdschap en eenvoud van hart. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God, omdat Gij een God van mensen zijt, dat Gij onze God genoemd wil worden, dat Gij ons kent bij onze namen, en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen en geroepen in dit leven: dat wij met U verbonden zouden zijn, wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij, Schepper van al wat bestaat; gezegend zijt Gij, die ons ruimte geeft en tijd van leven. Gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping, voor alle werken van uw handen, voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam, Heer, onze God, en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God, maar wij mogen U wel ontmoeten waar mensen van elkaar houden, genade zijn voor elkaar en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God, maar Gij geeft Uzelf aan ons, in een medemens, in een geliefde, in een reisgezel, in een zieke, in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood zat Hij met zijn vrienden aan tafel. Toen nam Hij brood als teken van zijn leven brak het, deelde het rond en zei: “Neem en eet hiervan gij allen want dit is mijn Lichaam, mijn Leven, voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn, gaf hem rond en zei: “Neem en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond. Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen, opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen. Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt, denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood, en belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken blijven wij het brood breken voor elkaar, zoals zo velen reeds voor ons deden. Wij bidden voor de mensen die een bijzondere plaats innemen in ons hart, ook voor hen die van ons zijn heengegaan. Laat uw mensen nooit verloren gaan, bewaar hen in uw liefde, schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk. Geef ons hoop, God. Geef ons vrede omwille van Jezus Christus. Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen, zijt Gij onze Vader, nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie’ zei Jezus. Als gezondenen willen wij, in Jezus’ spoor, bidden tot zijn en ons aller Vader: Onze Vader …

Eeuwige God, Gij kent ons geloof en onze twijfels, onze goede wil en ons menselijk falen. Richt ons op, voorgoed, en keer ons tot leven. Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van U is het Koninkrijk …

Vredeswens 1

Breek onze gesloten deuren open, Heer, moedig ons aan opdat wij, zoals destijds de jonge christengemeenschap, krachtig getuigenis zouden afleggen van uw verrijzenis. Moedig ons aan opdat ook wij onze rijkdom en onze persoon zouden uitdelen aan al wie daaraan behoefte heeft. Dan zullen wij uitgroeien tot een volk van vrede, één van hart en één van ziel. De vrede van de Heer zij altijd met U. En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Vredeswens 2

Vandaag hoorden wij hoe Jezus’ vrienden uitgezonden werden om wereldwijd de vrede te verkondigen. Hoe hun woorden vruchtbaar zijn geworden in verbondenheid en vriendschap met velen. God, Gij die mensen ooit bewogen hebt om in de Geest van Jezus één gemeenschap te worden, voeg ook ons daarbij, verheugd dat wij in elkaars ogen uw vrede mogen ontmoeten. Die vrede van de Heer zij altijd met u. En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Telkens weer werd Jezus herkend aan het breken van het Brood. Moge ook wij Hem herkennen als Hij tot ons zegt: ‘Vrede. kom aan tafel, want Ik breek Mijzelf tot Voedsel voor jullie.’ Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Ik zit met duizend vragen… Ik kan niet geloven in het niets, in het ‘zijn’ zonder zin, in de absolute leegte. Ik kan niet geloven dat het leven een vloek is die de eeuwen door miljoenen mensen teistert. Ik kan niet geloven dat het recht van de sterkste nooit wordt gebroken en dat zwakken en armen de eeuwige slachtoffers zijn. Ik kan niet geloven dat zoveel onschuldige mensen in de loop van de geschiedenis op afschuwelijke wijze werden gemarteld en afgemaakt met als enig vooruitzicht een eindeloos lange, zwarte nacht. Er is veel meer. Ik neem aan dat het onzichtbare veel groter is dan het zichtbare. Ik ben zeker dat in de kern van de onzichtbare wereld, zonder grenzen en zonder tijd, een Wezen aanwezig is dat de zichtbare wereld met onzichtbare vingers beweegt.
Phil Bosmans

Bezinning 2

Christen zijn is weten dat Gods trouw nooit sterft, ook al breekt het lichaam, ook al planten de mensen een kruis in je liefde en trouw.
Aan het eind van je weg, aan de grenzen van je krachten, neemt God het over.
God laat je in Christus verrijzen als je kordaat in je liefde tot het uiterste gaat.
Mgr. E.J. De Smedt

Bezinning 3

De verrijzenis is niet alleen een belofte, het is ook een opdracht, de opdracht om verrijzenis concreet te maken, hier en nu. Dit gebeurt waar mensen eensgezind samenleven in zorg voor elkaar, waar onrecht wordt omgebogen tot recht, waar terneergeslagen mensen worden opgericht, bedroefden getroost, ontredderden perspectief geboden. Hierin wordt verrijzenis, hierin wordt Christus zichtbaar, even tastbaar en ervaarbaar als de zon op je huid. Zo geeft geloven richting aan mensen en wereld. En het heil dat je zo ervaart, voedt ons geloof.

Slotgebed 1

Mijn Heer en mijn God, soms voel ik in mijn hart dat er in mezelf heel wat ongeloof leeft en dat ik vruchteloos op zoek ben naar bewijzen van uw bestaan. Wil me dan helpen opnieuw met heel mijn hart in U te geloven en aan U mijn vertrouwen te geven. Open mijn ogen om te zien hoe en waar Gij in mijn leven aanwezig komt. En geef me dan de durf om van dat geloof ook te getuigen en een mens van vreugde te worden.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Geloven in de verrijzenis is je niet neerleggen bij de gedachte dat het nooit zal gaan. Het is geen angst hebben voor morgen. Geloven in de verrijzenis is telkens opnieuw beginnen, opstaan en voortgaan, vertrouwen in wat komt. Geloven is kracht putten uit iets dat niet tastbaar is, een weg volgen waarvan je het einde alleen kan vermoeden. In elk geval: geloven is nooit ‘af’, je moet er elke dag opnieuw aan bouwen, vandaag, morgen en alle dagen. Amen.

Slotgebed 3

Er zijn momenten in mijn leven dat mijn hart overspoeld lijkt door verdriet en angst, God. Laat mij dan vrienden ontmoeten, bij wie ik mijn verhaal kwijt kan en die mij opnieuw wat vreugde geven. En wanneer ik met christenen samenkom om Brood en Wijn te delen en te luisteren naar het evangelie, laat mij dan ook jóúw vriendschap ervaren. Leg jouw Geest in mijn binnenste en maak van mij een mens van vrede. Erwin Roosen

Zending en zegen

Om buiten de beschutting van deze muren teken van vrede te kunnen zijn, ondanks alle angst en verdriet, ondanks scherven en littekens, wil God, die het leven liefheeft, ons zegenen: in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.