Begroeting

Welkom in de naam van + de Vader die zich onder ons heeft laten zien in zijn Zoon, Jezus Chris­tus, en in de H. Geest. Amen.


Openingswoord 1

De verschijning van de Verrezen Heer als ze bang samenzitten in een zaal, maar zonder Thomas, de volgende keer met Thomas erbij, het verhaal van de Emmaüsgangers dat zij Hem erkenden aan het breken van het brood… en toch schrikken zijn leerlingen zich een hoedje als Hij terug in hun midden staat. Geen verwijt van de Heer, maar een vredeswens. Op die tweeduizend jaar is de mens nog niet veel veranderd: ook ons geloof in de Verrezen Heer is niet altijd een constant gegeven. We verkiezen vaak nog altijd harde, meetbare bewijzen boven ons over te geven aan het Woord van de Heer.


Openingswoord 2

Op het kritieke moment van zijn arrestatie hebben de leerlingen Jezus in de steek gelaten. Vandaag reageert Jezus daarop met: “Vrede. Ik ben het. Niet bang zijn”. Hun angst en lafheid van een paar dagen eerder wordt door Hem beantwoord met liefde, met het inspreken van moed en met een zending: “Dat Ik leef, daarvan moeten jullie gaan getuigen”.

Het is te mooi om waar te zijn. De leerlingen kunnen het niet vatten. Ze denken dat ze hallucineren. Het kost de verheerlijkte Jezus nogal wat inspanning om hen ervan te overtuigen dat ook na Pasen geldt: “Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden”.

Vaak kost het de Heer heel wat moeite om ook ons daarvan te overtuigen. En daarom bidden wij:


Gebed om ontferming 1

-God, zoals uw eerste leerlingen zijn ook wij nog bang om te getuigen van U. Geloven in de verrijzenis is een manier van kijken naar wat men doorgaans niet ziet. Wij durven niet erover te spreken met anderen, want het staat zo haaks op de zakelijkheid van onze huidige maatschappij. Daarom: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. -Christus, wij denken soms dat ons geloof plots anders zou worden, dat wij dadelijk en zonder twijfel heel ons verdere leven rotsvast in U zouden geloven, als Gij plots aan ons zou verschijnen zoals aan uw eerste leerlingen. Wij vergeten daarbij – gemakkelijkheidshalve – dat Gij U dagelijks laat zien in onze medemensen, in het wonder van de natuur… Daarom: Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

-God, ook als we falen, als we bang zijn, komt Gij naar ons toe en wenst ons vrede toe: een kans om over onze kortzichtigheid heen te stappen en toekomst aan te bieden. Die houding brengen wij vaak niet op voor onze medemensen. Daarom: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.


Gebed om ontferming 2

Om ontferming willen we bidden omdat hoop en vertrouwen ons vaak ontbreken:

-Wil je geloven dat geen muur dik genoeg is en geen grafsteen zwaar genoeg om de Verrezene tegen te houden? Om ons te klein geloof: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

-Wil je geloven dat Jezus leeft en tot je zegt: “Kijk naar mijn handen en voeten”? Omdat we zekerheid verkiezen boven geloven: Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

-Wil je geloven dat al wat er geschreven staat bij Mozes en bij de Profeten en in de psalmen vervuld moest worden opdat de Mensenzoon in zijn glorie zou kunnen binnengaan? Omdat wij al te vaak wensen en verwachten dat heel ons leven enkel rozengeur en maneschijn zou zijn: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en onze hoop en vertrouwen herstellen. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge, Schepper van hemel en aarde. Hij schenkt ons leven, licht en liefde. Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen die handen reiken van volk tot volk en zich verzoenen met elkaar tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid en om hun streven naar eerbied voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge, want Hij sluit een verbond met de kleinen en de zwakken en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen en zalig zij die vrede stichten, want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons, als volk onderweg, in het voetspoor van Jezus, onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Heer, onze God, door de profeten hebt Gij tot ons gesproken en in Jezus, uw Zoon, is dit Woord in vervulling gegaan. Open onze ogen en ons hart voor zijn Boodschap en help ons krachtdadig en geloofwaardig te getuigen van zijn verrijzenis. Amen.


Openingsgebed 2

Ik geloof het wel, God, dat ik Jezus kan ontmoeten wanneer ik aanzit aan uw tafel, of wanneer ik met een open hart een arme of een zieke in de ogen kijk. Maar vaak is mijn geloof te klein om te ervaren hoe Hij mijn leven kan en wil begeesteren. Daarom vraag ik U, God: verwarm mijn hart en ontdooi het, opdat ik op een enthousiaste manier kan getuigen dat Hij leeft, in mij, voor mij en door mij voor alle mensen. Amen.


Lezingen

Openen wij ons hart voor Gods Woord dat opklinkt in de lezin­gen uit de Schrift.

Eerste lezing (Hand., 3, 13-15. 17-19)

Uit de Handelingen der Apostelen

In die dagen zei Petrus tot het volk: 13 De God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht verheerlijkt, Jezus, die u hebt uitgeleverd en voor Pilatus hebt verloochend, toen die Hem wilde vrijlaten. 14 U hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en verzocht om de vrijlating van een moordenaar. 15 De leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden; daarvan zijn wij getuigen. 17 Welnu, broeders, ik weet dat u in onwetendheid hebt gehandeld, net als uw leiders. 18 Zo heeft God in vervulling laten gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren had aangekondigd, namelijk dat zijn Messias zou lijden. 19 Kom daarom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist. KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 2, 1-5a)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden, 1 ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen. Maar ook al zou iemand zonde doen: we hebben een helper bij de Vader, Jezus Christus, die rechtvaardig is, 2 die onze zonden uitwist, en niet alleen die van ons, maar die van de hele wereld. 3 Hoe weten wij dat we God kennen? Doordat we ons houden aan zijn geboden. 4 Wie zegt dat hij Hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar; in zo iemand woont de waarheid niet. 5 Maar in een mens die Gods woord bewaart. KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 24, 35-48)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

35 In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er op weg naar Emmaüs was gebeurd en hoe ze Jezus hadden herkend bij het breken van het brood. 36 Terwijl zij dit aan het vertellen waren, stond Hij opeens in hun midden. `Vrede!’ zei Hij tegen hen. 37 In hun opwinding en hun schrik dachten ze dat ze een geest zagen. 38 `Waarom zijn jullie zo in de war?’ vroeg Hij. `Waarom die twijfel in je hart? 39 Bekijk mijn handen en mijn voeten maar, Ik ben het zelf. Betast Me en je zult het zien. Een geest heeft immers vlees noch been, zoals jullie zien dat Ik heb.’ 40 Nadat Hij dat gezegd had, liet Hij hun zijn handen en voeten zien. 41 Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven, en verbaasd waren, vroeg Hij hun: `Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze gaven Hem een stukje gebakken vis. 43 Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren. 44 Hij zei: `Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was: alles wat er in de Wet van Mozes en bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat, moet in vervulling gaan.’ 45 Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen. 46 Hij zei: `Er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan, 47 en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken, tot vergeving van zonden. 48 Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in God die in ons midden is als Vader, Zoon en Geest.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd door God, onze Vader, Bron van liefde. Ik geloof dat ik geroepen ben om mee te werken aan een toekomst die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens die niet geleefd heeft voor Zichzelf. Ik geloof in die Mens die wij kennen als Zoon van mensen en Zoon van God, die een ereplaats gaf aan mensen die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt als wij in zijn naam samen zijn en wij elkaar levenskansen geven. Ik geloof dat zijn Geest ons telkens weer aanspoort om naar elkaar om te zien en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven niet zal eindigen in het zinloze niets, maar dat wij eens zullen leven bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.


Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst onze gebedsintenties op het altaar van de Heer om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor hen die verkrampt leven, ten einde raad zijn, geen uitweg meer zien. Voor hen die zich onnodig zorgen maken en overal spookbeelden zien. Dat zij mensen ontmoeten die hun een stukje hemel op aarde laten zien. Laten wij bidden…

-Bidden we voor de eenvoudigen van hart die zich, in het spoor van Jezus, breken en delen. Voor hen die niet bij machte zijn voor zichzelf op te komen of er niet in slagen een menswaardig bestaan op te bouwen. Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze kerkleiders dat zij de Paasboodschap van hoop op een hartverwar­mende manier verkondigen. Dat zij prioriteit geven aan warmte en menslievendheid boven regels en waarheden en dat zij oor hebben voor een creatief paasgeloof van onderuit. Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf, vertwijfeld als we vaak zijn, zo weinig weerbaar ook. Dat wij ons leren overgeven aan Hem die leeft, Bron van alle leven. Laten wij bidden…
naar Gerard Kock


Voorbeden 2

Bidden we tot God, die ons oproept om trouw te blijven aan onze opdracht.

-Bidden we voor allen die in het voetspoor van Jezus willen treden. Dat zij mogen ontdekken met welke krachten zij zijn toegerust en dat zij die krachten durven inzetten voor het geluk van deze wereld, voor de opbouw van het Rijk Gods. Laten wij bidden…

-Bidden we voor de Kerk. Dat zij de trouw aan haar opdracht niet zou verwarren met angstige behoudsgezindheid, maar dat zij vol vertrouwen nieuwe wegen durft te gaan. Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die gebukt gaan onder hun taak en het gevoel hebben overvraagd te worden of te mislukken. Dat zij bemoedigd worden door geestesverwanten en samen met hen blijven werken aan een nieuwe wereld. Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die op zoek zijn naar toekomst. Dat er leiders mogen opstaan, maar ook gewone christenen, die de Boodschap van Jezus geloofwaardig verkondigen en die door hun inspirerende levenswijze een bron zijn van hoop die leven doet. Laten wij bidden…

Goede God, Gij hebt U geopenbaard in Jezus als bron van goedheid en liefde. Wek ook in ons de bereidheid om uw goedheid te verkondigen en uit te dragen, in naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Ad Van Diemen


Gebed over de gaven 1

God, onze Heer, neem deze gaven aan en wees onze Gastheer die in Woord, in brood en beker in ons midden aanwezig wil zijn. Vervul ons van uw Geest, opdat wij van U zouden getuigen bij al onze medemensen. Amen.


Gebed over de gaven 2

Levende God, brekend en delend wordt uw opgestane Zoon herkend. Maak ons leven nieuw nu we Hem gedenken in dit gebaar met brood en wijn. Wij vragen U dit in naam van Jezus die ons is voorgegaan. Amen.
naar André Janssen


Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in uw hand en Gij waakt over alle mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw Woord te horen en met toegewijd geloof te treden in het spoor van uw Zoon. Hij is de Weg die leidt naar U, Hij is de Waarheid, geen andere waarheid maakt ons vrij. Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult. Wij danken U voor de liefde die Gij ons toedraagt in Jezus Christus. Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge.

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt Gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel waar wij uw Liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: “Neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: “Neem deze beker en drink hier allen uit want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende Verbond; dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de Liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en herken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw Liefde. Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed en maak nieuwe mensen van ons opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop, leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw Evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Als de zon ondergaat en het duister wordt, als we ontgoocheld zijn en geen hoop meer hebben, ook dan blijft God ons nabij. Ook dan mogen wij bidden: Onze Vader,…

Moge ons hart branden wanneer de Schriften ons ontsloten worden. Laten wij aanschuiven aan de tafel die de Heer ons bereidt. Dan zullen wij gevoed worden met Gods Geest en Geest-driftig uitzien naar de wederkomst van Jezus, Messi­as, uw Zoon. Want van U is het Koninkrijk…


Vredeswens

Telkens de Verrezen Heer aan zijn leerlingen verschijnt wenst Hij hen vrede toe. Vrede wil elke mens, maar vaak is die afwezig, omdat er geen vrede komt zolang we elkaar niet alle goeds gunnen, zolang we jaloers zijn op anderen, zolang we niet willen delen met anderen. Vrede komt er niet zomaar aanwaaien, we moeten er zelf aan werken. Laten we de handen uitsteken naar elkaar en laat liefde de boventoon voeren. Dan wordt Gods liefde en vrede zichtbaar. De vrede van de Heer zij altijd met u. En geven we elkaar alvast een hartelijk teken van vrede.


Lam Gods


Communie

In dit gebroken Brood is Jezus Messias aanwezig in ons midden. Hij wil ons tot Voedsel zijn, ons begeesteren tot zijn getuigen. Gelukkig zijn wij die aan de tafel van de Heer mogen aanzitten. Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning 1

God, het is wel eens moeilijk om in een wereld te leven die telkens vraagt om bewijzen. Waarin mensen zeggen: ‘Je kunt well zo veel beweren, laat maar eens zien.’ Een wereld waarin je niet zomaar op je woord wordt geloofd, maar met harde feiten moet komen aanzetten. Een wereld waarin geen plaats is voor wonderen en ervaringen, die met U te maken hebben.

We hebben soms moeite met de geloofsverhalen die in de bijbel staan. We zoeken naar bewijzen voor uw bestaan en voor alles wat we niet kunnen verklaren. Maar wat we ook proberen, we kunnen U niet aantonen met een scheikundig proefje of met een logische redenering. We moeten het doen met onze eigen ervaringen en de verhalen van anderen.

Doe ons ervaren dat dat genoeg is.
Greet Brokerhof-van der Waa


Bezinning 2

Gij die in ons midden zijt, wij geloven het niet. Gij die een kind optilt, wij geloven het niet. Gij die alle leed op U neemt, wij geloven het niet. Gij die de wereld draagt, wij geloven het niet.

Wij geloven niet dat Gij grote dingen doet, dat goedheid tussen mensen in U geboren is, dat vrede tussen mensen in U zijn oorsprong vindt.

Wij laten U niet binnen. Gij klopt en wij doen niet open.

Uit woorden van mensen, kennen wij U. Uit woorden van Jezus, kennen wij U. Uit woorden gesproken in uw naam, kennen wij U.

God van mensen, laat ons niet zeggen: wij hebben U nooit gezien, wij kennen U niet.
Uit Kruispunt


Bezinning 3

Toen die twee, moe en teleurgesteld, na Jezus’ kruisiging en dood, van Jeruzalem naar Emmaüs onderweg waren, kwam Hij bij hen lopen… maar ze herkenden Hem niet. Vreemd voor mensen die Hem toch zo goed gekend moeten hebben.

Terug bij vrienden in de stad kwam Jezus in hun midden en wenste hen allen vrede toe. Maar ze zagen Hem aan voor een geest. Vreemd voor mensen die Hem toch zolang hebben meegemaakt.

Maar blijkbaar is de Verrezen Heer voor hen niet dezelfde als Jezus van Nazareth. Blijkbaar is Hij niet meer de rabbi in wie ze een profeet zagen, machtig in woord en daad; van wie ze hoopten en verlangden dat Hij Israël zou bevrijden van de Romeinse bezetting. Blijkbaar is Hij na zijn dood voor hen heel iemand anders geworden. Ze zijn Hem met andere ogen gaan zien, ze zijn Hem toen pas echt gaan kennen: wie Hij was en wat Hij bedoelde; wat en wie Hem bezielde; in wie en wat Hij heilig geloofde; op wie en wat Hij vertrouwde. Een mens zo eigen met God, dat Hij Hem Vader noemde en diens wil zijn weg was. Een mens die heilig geloofde in de uiteindelijke voltooiing en vanuit dit volste vertrouwen God en mens tot het uiterste trouw was. Deze Jezus daagde pas voor hen op nadat Hij was gestorven. Hij was voor hen onherkenbaar veranderd.
Peer Verhoeven


Slotgebed 1

Gij, God, zijt met ons op weg gegaan. Gij kunt ons ook thuisbrengen en voltooien wat Gij in ons begonnen zijt. Wij bidden U: dat Jezus onze Gids mag zijn, dat wij met elkaar mogen leven in zijn Licht. Laat ons groeien in het geloof dat Hij voor ieder van ons Hoop en Toekomst is. Amen.


Slotgebed 2

Waarom die twijfel in je hart – vraagt God – waarom die onzekerheid? Ik heb toch mijn eigen Zoon gegeven en Hem, spijts het kruis, doen opstaan en weer doen leven. Liefde sterft immers niet. Liefde sterft nooit. Wie liefheeft leeft én geeft leven, overal en altijd. En omdat Ik ook jou liefheb wil Ik jou vrede, geluk en leven schenken. Heb vertrouwen in Mij – zegt God – Ik heb het beste met je voor. Je bent mijn kind, mijn droom.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Telkens wij met anderen samen zijn in Jezus’ naam, is Hij in ons midden. Telkens wij voor anderen een zegen zijn, strekt God ook zijn zegenende handen over ons uit: in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.