Begroeting

Welkom in deze viering. Moge wij hier samen de nabijheid ervaren van God, als Goede Herder, in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. naar Kerk in Herent

Openingswoord 1

Jezus vat vandaag in het evangelie zijn hele leven samen met enkele eenvoudige woorden: “Ik geef mijn leven voor mijn schapen.” Hij geeft zijn leven uit vrije wil, uit pure, totale liefde.

Openingswoord 2

Hartelijk welkom op deze vierde zondag na Pasen. Vandaag verzekert Jezus ons: “Ik ben de Goede Herder en Ik ken mijn schapen”.

De draagwijdte van dit woord dringt pas ten volle tot ons door als wij het concreet op onszelf toepassen: Jezus kent mij! Ik ben Hem vertrouwd! Hij kent mijn goede en minder goede kanten, mijn eigenheden en mijn eigenaardigheden en Hij aanvaardt mij zoals ik ben.

Als wij Hem vergeving vragen over ons veelvuldig tekortschie­ten, vertellen wij Hem dus niets nieuws. Hij kent ons immers van binnen en van buiten. Het betekent wel dat wij ons voor Hem willen openstellen, bewust van onze beperktheden, wetend dat zijn liefde voor ons niet onze verdienste is.

Vergevingsmoment 1

-Heer, Gij houdt van ons, zoals een Goede Herder houdt van zijn schapen. Als christenen, als leerlingen van U, zouden wij uw voorbeeld moeten volgen en liefdevol zorg dragen voor onze medemensen, maar vaak gaat onze interesse vooral – en soms uitsluitend – naar onszelf en steken we onze handen slechts uit naar onze naaste als we eerst goed voor onszelf hebben gezorgd. Daarom: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. -Christus, Gij kent uw schapen en zij kennen U. Soms kennen wij zelfs onze buren niet, gewoon omdat we geen aandacht aan elkaar besteden. Hoe kunnen we dan, naar uw voorbeeld, goede herders voor elkaar zijn? Om ons tekort aan naastenliefde: Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in uw Kerk roept Gij mensen op om verantwoordelijkheden op te nemen om die Kerk te leiden. Dit is vaak een zware taak en het zijn ook maar mensen, met hun eigen zwakheden. Daar leggen we te vaak de nadruk op, terwijl wij te weinig krediet geven aan hun inzet en hun goede bedoelingen. Daarom: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

God, Goede Herder van alle mensen, leer ons meer liefdevol denken en handelen, dan zullen we meer echt uw leerlingen worden. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Voor elke keer dat ik geen goede herder was, niet zorgzaam genoeg, niet lief en geduldig voor wie bij mij zijn toevlucht zocht: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

-Voor elke keer dat ik niet op mijn stappen terugkeerde om wie vermoeid was op te halen en om te troosten wie verstrikt raakte in doornen van groot lijden: Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

-Voor elke keer dat ik me veel te weinig aan de liefde heb gewaagd, het herderschap van wie mij liefhebben niet vertrouwde en te trots was om mijn vrienden om hulp te vragen: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

De barmhartigheid en trouw van de Goede Herder is grenzeloos. Op Hem mogen we rekenen. Hij zal ons leiden naar nieuwe weiden. Amen.
naar M. Weemaes

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader, scheppende Kracht, Bron van liefde. Wij loven U, Jezus Christus, Zoon van God, Weg, Waarheid en Leven. Wij loven U, Heilige Geest, vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde voor mensen die eenvoudig zijn, voor mensen die zachtmoedig zijn, voor mensen die barmhartig zijn, voor mensen die luisteren naar het Woord van God en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde en liefde onder alle mensen: liefde die nieuw maakt en heelt, liefde die hoopt en duldt, liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader, in Jezus, Herder en Hoeder van mensen, zijt Gij ons voorgegaan op de weg van het goede leven. Versterk onze vertrouwdheid met Hem, vervul ons met uw en zijn Geest, overtuig ons van het goede in elke mens die – hoe onvolmaakt ook – zich aangesproken voelt door uw Stem, door uw Woord van zorg en geborgenheid, door uw Woord van liefde voor al wat teer is en klein. Amen.

Openingsgebed 2

God van mensen, zozeer gaan wij U ter harte dat Gij uw Zoon aan ons hebt toevertrouwd. Als een Goede Herder draagt Hij zorg voor alle mensen. Geef dat ook wij het beste van onszelf durven loslaten voor het welzijn van elkaar. Wij vragen U dit in naam van Jezus, de Verrezen Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren wij naar Gods Woord, ons toegesproken doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hand., 4, 8-12)

Uit de Handelingen der Apostelen

8 Petrus werd vervuld van de heilige Geest en zei tegen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden: `Leiders van het volk en oudsten! 9 Als wij vandaag naar aanleiding van een weldaad aan een zieke ondervraagd worden over de oorzaak van zijn redding, 10 dan moet u allen en heel het volk Israël goed weten: door de naam van Jezus Christus de Nazoreeër, die u hebt gekruisigd, maar die God heeft opgewekt uit de doden, staat hij hier gezond voor u. 11 Hij is de steen die door u, de bouwlieden, werd verworpen, maar de hoeksteen is geworden. 12 Door niemand anders komt de redding, want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven waardoor wij ons kunnen laten redden.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 3, 1-2)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden, 1 Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook. De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend. 2 Geliefden, nu al zijn wij kinderen van God, en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen; maar wij weten dat, wanneer Hij zal verschijnen, wij aan Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 10, 11-18)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus sprak tot zijn leerlingen: 11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. 12 Maar een huurling, geen echte herder dus, als die een wolf ziet komen, laat hij de schapen in de steek en gaat ervandoor – het zijn zijn eigen schapen niet! – en de wolf overvalt ze en drijft ze uiteen. 13 Hij is immers een huurling en bekommert zich niet om de schapen. 14 Ik ben de goede herder: Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen. 16 Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof. Ook voor hen moet Ik een herder zijn: ze zullen luisteren naar mijn stem. Zo wordt het: één kudde met één herder. 17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef, om het daarna weer terug te nemen. 18 Niemand neemt het Mij af, Ik geef het uit eigen vrije wil. Daartoe immers heb Ik de macht, zowel om het te geven als om het terug te nemen. Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen’.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

In God die ons kent van nabij, die ons wil omvormen tot zijn volk van gelovigen, in Hem willen wij ons geloof uitspreken.

Ik geloof in God, Schepper van hemel en aarde, Vader van alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus, die gekomen is om te bemoedigen en te genezen, om ons te bevrijden van alle onrecht, om Gods vrede bij de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld. Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest, die werkzaam is in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn.

Ik geloof in de Kerk van Christus, die, uitgerust met de kracht van de Geest, gezonden is om de mensen te dienen.

Ik geloof in de vergevende liefde van God, die de macht van de zonde zal breken in ons en in alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven van Gods leven voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Door de haast en de drukte in ons leven, horen wij uw stem vaak niet meer, God.

-Bidden wij voor hen die ziek zijn geworden door de stress in onze maatschappij. Dat ze hun eigenwaarde zouden behouden en beseffen dat God hen liefheeft. Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die het werk- en leefpatroon van deze prestatiegericht maatschappij aan de kaak stellen, mensen die willen bouwen aan een leefwereld die goed is voor allen. Moge zij gehoord worden. Laten wij bidden…

-Bidden we voor de talloze vrouwen en mannen die hun huis en hun hart warm openstellen voor medemensen. Dat zij erkend mogen worden als dragers van uw Boodschap, als mensen die handen en voeten geven aan uw liefde. Laten wij bidden…

-Bidden we voor de talloze slachtoffers, voor uitgebuite, misbruikte en miskende mensen. Dat zij mogen gehoord worden, maar dat wij ons ook daadwerkelijk inzetten om aan die mistoestanden iets te veranderen. Laten wij bidden…

God, luister naar ons bidden en geef ons een duwtje in de rug om aan dat komende Rijk van U warme handen en krachtige voeten te geven. Amen.
naar Rieke Mes

Voorbeden 2

Onze zorgen en bekommernissen mogen wij toevertrouwen aan onze God en Herder. Wij leggen ze op deze tafel om ze, samen met uw gaven, en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor de herders in de Kerk. Dat zij mogen herderen met visie, in dienstbaarheid, met geloof en met liefde. Dat zij vertrouwen durven stellen in en veel begrip opbrengen voor hen die zij mogen hoeden en behoeden. Laten wij bidden…

-Bidden we voor de herders van de wereld. Moge zij hun machtsdenken en hun eigen gelijk relativeren en zich bekeren tot dienaars van de vrede en tot be­harti­gers van het welzijn van allen – in het bijzonder van de zwaksten. Laten wij bidden…

-Bidden wij voor zovelen die zich, onder welke vorm dan ook, belangeloos inzetten voor deze geloofsgemeenschap. Dat zij mogen rekenen op onze medewer­king en waarde­ring. Wij denken vooral aan hen, die tijd en aandacht geven aan gehandi­capten, zieken en bejaarden. Dat zij in hun zorg de liefde van Christus zichtbaar maken. Laten wij bidden…

Voorbeden 3

In het licht van Pasen bidden wij om Gods zegen voor alle herders en hoeders, aan wie het welzijn van medemensen is toevertrouwd.

-Bidden we voor hen die een verzorgend beroep uitoefenen, die het beste van zichzelf ten dienste stellen van zieken, bejaarden of andere zorgbehoevenden. Dat zij niet worden overvraagd, dat hun werk nooit sleur en routine wordt en dat zij geïnteresseerd blijven in de persoon die aan hun zorgen is toevertrouwd. Laten wij bidden…

-Bidden we voor de goede buur, de verre vriend, voor al die onbetaalbare vrijwilligers die altijd klaar staan om bij te springen als de nood zich aandient. Dat zij deugd mogen blijven beleven aan hun inzet en dat er niet van hen wordt geprofiteerd. Laten wij bidden…

-Bidden we voor de zovele medewerkers die, als nederige goede herders, altijd weer beschikbaar zijn om onze Kerkgemeenschap levendig te houden. Dat zij zich optrekken aan elkaar, dat zij weten dat wij hen dankbaar zijn, ook als dat niet altijd met zoveel woorden wordt gezegd. Laten wij bidden…

Zegen ons, God, tot trouw aan de taak die voor ons is weggelegd. Zegen ons tot verantwoordelijkheid voor deze wereld en voor elkaar. Amen.

Gebed over de gaven 1

God van mensen, in het teken van brood en wijn gedenken wij dat Jezus zijn leven geeft voor de zijnen. Help ons zó op Hem te gelijken dat Gij in ons de goede herder herkent. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader, Jezus was een Goede Herder. Hij luisterde naar mensen en begreep hun noden. Onze gaven en dit brood en deze wijn, symbool van uw aanwezigheid en liefde, bieden wij U aan als teken van onze bereidheid om ons in te zetten voor onze medemensen, naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Herder. Amen.

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat. Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn, om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan, om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen die ons woorden van hoop en vrede toespreken, die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid, in uren van pijn en eenzaamheid, die met ons meegaan en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren, voor wat ons mild en hoopvol stemt, voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt, voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt. Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge.

Gij die telkens weer de mens bezielt, Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf, bij rouwen en bij ‘houden van’,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht: Jezus Christus, die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde, zijn stem niet meer gehoord mocht worden, zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest, heeft Hij ten afscheid brood genomen, het gebroken en gezegd: “Dit ben Ik, mijn Leven, mijn Droom, u in handen gegeven, opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen en doorgegeven met de woorden: “Neem deze van Mij over en drink eruit, mijn Bloed voor u vergoten, een nieuw begin. Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden, open ons hart voor de vragende aanwezigheid van mensen, open onze ogen, opdat wij het zoeken van mensen zouden zien, open onze oren, opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen. Geef dat wij ons zo bewust mogen worden dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus, die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming, en bouwen wij mee aan een wereld waar ruimte is voor iedereen, waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan, voor hen die op ons rekenen, voor hen die naast ons staan en ons bemoedigen. Wij gedenken ook hen van wie wij afscheid hebben genomen; ook al zijn zij gestorven, zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest, boetseer ons tot mensen voor mensen, evenbeelden van uw zorg om alles en allen. Maak onze handen vrij en leer ons brood breken, wereldwijd; leer ons hoop schenken aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn, levende wezens van tastbare liefde, van voelbare toekomst, van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, de Vader van Jezus Christus, dankzij wie wij mogen bidden: Onze Vader,…

Vader, Moeder van alle schepselen, onze Herder en Behoeder, wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn. Laat ons vreugde erin vinden als wij proberen te leven voor U, voor elkaar, voor al wat Gij ons hebt toevertrouwd. Dan zullen wij mogen uitzien naar de definitieve wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

In de maatschappij en tussen de Kerken zijn er nog vele tegenstellingen. Jezus’ grote wens was dat alle mensen één zouden worden, als één kudde onder één herder. Moge die innige vredeswens van Jezus altijd met u zijn. En laat ons die vrede van harte aan elkaar doorgeven.

Lam Gods

Communie

“Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. Ik geef mijn leven voor de schapen.” Gelukkig zijn wij die aan de tafel van de Herder worden uitgenodigd. Dit is het Lam Gods… Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Ik ken je, zegt Jezus. Ik weet wat er in je hart leeft en wat je pijn en je vreugde is.

Ik wil met je gaan naar onbekende horizonten en jouw Gids en Herder zijn. Maar Ik wil je ook vragen om zélf een herder te zijn voor anderen.

Je moet daar geen held voor worden, geen superman of supervrouw. Blijf gewoon maar jezelf, het is goed zoals je bent.

Durf in mijn voetsporen te treden en je leven breken en delen als brood en wijn. Het zal je gelukkig maken, en je vrede en vreugde schenken.

Bezinning 2

Wie medemensen wil begelei­den – zieken en gezonden – op hun weg ten leven moet van ze houden:
moet leren luisteren naar al wat leeft in hun hart aan verlangen en pijn
en zal zacht nabij komen bij hun verdriet hun vragen en vertwijfeling
en stil worden in zwijgende aandacht en diepe eerbied voor de mens én het levensgrote mysterie van het bestaan zal diep in zichzelf tekenen en taal van liefde laten geboren worden om dan schroomvol te proberen, in eenvoud en oprechtheid, het broze woord te spreken – zo uit Gods hart genomen –
een teken van woord en be­grip geborgenheid en vergeving van eindeloos vertrouwen en hoop op leven…
zal zichzelf zijn en zo de waarden voorleven waaraan een mens zich kan rech­ttrekken
en zal ook – in pijn om eigen onmacht – niet moedeloos worden maar in sterk geloof de hand vasthouden van Hem die altijd groter is in Liefde en in Trouw
wie medemensen wil begelei­den zal zelf ook gewoon maar mens zijn
die echt óp-recht probeert te leven.
Ward Bruyninckx

Slotgebed 1

Goede Herder, Gij hebt onze namen geschreven in de palm van uw hand. Wij bidden U: maak ons, in de Geest van Jezus, tot herders en hoeders voor elkaar. Maak ons tot een gemeenschap die zich terecht tooit met de naam van Jezus, de Christus, Herder en Hoeder van mensen. Amen.

Slotgebed 2

Jezus, de Christus, als een Herder trekt Gij voor ons uit. Gij kent ieder van ons bij naam. Bemoedigend helpt Gij ons uw weg te volgen en geeft ons te eten van uw Leven. Maak ons tot een hechte Christengemeenschap die terecht uw naam draagt. Amen.

Zending en zegen 1

Jezus is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen. Laten wij van hier weggaan om Hem na te volgen. Moge Gods zegen blijvend op ons rusten: in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

We hebben hier Jezus Christus ontvangen als Voedsel voor ons leven. Hij is onze Herder, Hij is ook de Hoeksteen op wiens liefde wij mogen steunen. Laten we nu onze roeping waarmaken, met de zegen van onze barmhartige God + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Liturgische Suggesties