Begroeting

Moge de Heer ons samenkomen rond zijn tafel zegenen: in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Op deze vijfde zondag van Pasen ontmoeten wij Jezus als de ware Wijnstok, door God zelf aangeplant en gekweekt. Willen wij vrucht dragen, dan zullen wij – koste wat kost – met die Wijnstok verbonden moeten blijven. ‘Los van Mij’, zo zegt Jezus ons vandaag: ‘kunt gij niets!’
naar Kerk in Herent

Openingswoord 2

“Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik” “Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem – draagt rijkelijk vrucht…”. Met Hem verbonden blijven, zegt Jezus, zoals de ranken met de wijnstok, en zijn Woorden in ons laten blijven. Zijn Boodschap dus niet zomaar eens per week aanhoren en oppervlakkig beamen, maar ze laten doordringen, ze meedragen in ons hart zodat ze daar kan wortelen, groeien en vruchten kan opleveren. Dan pas mogen we ons zijn leerlingen noemen en kunnen we ervaren waartoe echt evangelisch leven kan leiden. Maar voor we zover zijn botsen we vaak op de grenzen van onze gemakzucht en ons egocentrisme. Laten we daarom bij het begin van deze viering om vergeving vragen.

Gebed om ontferming 1

-Heer, Gij zijt de Grond waarin we geworteld zijn, de sterke Wijnstok waarmee we verbonden zijn. Op die manier geeft Gij ons uw liefde door en vraagt ons om ook zelf die door te geven aan onze medemensen. Vaak laten we die opdracht te weinig grondig doordringen. Daarom: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

-Christus, tijdens uw leven hebt Gij dagelijks getoond in woord en daad hoezeer Gij U hebt verbonden met alle mensen, hoe Gij de pijn en de miserie van mensen die door de maatschappij aan de kant werden geschoven, U hebt aangetrokken. Voor U waren het geen uitgestotenen, voor U waren het mensen die erbij hoorden, zoals elke mens. Dikwijls voelen we geen verbondenheid met mensen die niet tot onze kring horen, laat staan met mensen die ook christen zijn, maar maatschappelijk niet tot onze leefwereld horen. Daarom: Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

-Heer, meestal in moeilijke periodes, als andere zekerheden ons ontglippen, dan pas realiseren we ons dat Gij er nog zijt, dat Gij ons – in tegenstelling tot sommige mensen – nooit los laat, dat Gij uw hand op onze schouder legt, dat wij met U verbonden blijven zoals een wijnrank met zijn wijnstok. Omdat, van onze kant, onze verbondenheid met U te vaak op een laag pitje staat, Vragen wij: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

Moge God onze lauwheid vergeven en ons stimuleren om te groeien in geloof in Hem. Amen.

Gebed om ontferming 2

-God, vanuit zijn verbondenheid met U, leefde Jezus ons voor, hoeveel Gij van mensen houdt. Vergeef ons als we ons niet altijd laten leiden door Jezus’ voorbeeld. Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

-Christus, de kracht om mensen graag te zien komt van U. Vergeef ons als we onze eigen weg willen gaan, los van U, fier op eigen kunnen en om de waardering van anderen. Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

-God, uw goedheid voor mensen en uw vergeving zijn grenzeloos. Vergeef ons als we te weinig vertrouwen op uw kracht en anderen niet van harte graag zien Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen. Eren wij Hem in de naaste door elkaar lief te hebben zoals Hij van ons houdt. Eren wij God door op te komen voor wie snakt naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God, niet alleen in de hoge, maar vooral hier op aarde. Loven wij God door te zorgen voor een hemel op aarde voor allen die Hij liefheeft. Dan zullen wij samen kunnen zingen: Heilig de Heer, God en Schepper van deze wereld, en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft, in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God, groter dan ons hart, het is uw Liefde die ons nu samen brengt. Het zijn uw Woorden die ons verwarmen en ons doen beseffen hoezeer wij U ter harte gaan. Stem ons af op U, laat ons hier verbondenheid vinden met U en met Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Messias, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God, Gij zijt altijd meer dan wij van U weten of vermoeden. Wij kunnen U niet vatten met onze woorden. Maar in Jezus zijt Gij naar ons toe gekomen en zijn spoor is onuitwisbaar. Leer ons steeds uw aanwezigheid herkennen in Hem die uw Evenbeeld is, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing legt Johannes uit hoe wij als kinderen van God moeten leven. Daarna horen wij dat Jezus zijn relatie met zijn leerlingen toelicht met het beeld van de wijnstok en de ranken. Laten we daar nu samen naar luisteren.

Eerste lezing (Hand., 9, 26-31)

Uit de Handelingen der Apostelen

26 In Jeruzalem aangekomen zocht Paulus aansluiting bij de leerlingen, maar ze waren allemaal bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was. 27 Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien en dat die tot hem gesproken had, en hoe hij in Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus. 28 Daarna ging hij in Jeruzalem dagelijks met hen om. Hij trad vrijmoedig op in de naam van de Heer, 29 en sprak en disputeerde met de hellenisten; maar die probeerden hem ter dood te brengen. 30 Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar naar Tarsus.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 3, 18-24)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden, 18 Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met daden die waarachtig zijn. 19 Daardoor komen we aan de weet dat wij uit de waarheid zijn en dat wij voor Hem kunnen staan met een gerust hart, 20 ook als het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles. 21 Geliefden, wanneer ons hart ons niet veroordeelt, mogen wij vrijmoedig met God omgaan; 22 wij krijgen van Hem alles wat wij vragen, omdat we ons houden aan zijn geboden en doen wat Hem welgevallig is. 23 En dit is zijn gebod: van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft bevolen. 24 Wie zich houdt aan zijn geboden, blijft met God verbonden en God met Hem. En dat Hij met ons verbonden blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 15,1-8)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus zei tot zijn leerlingen: 1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. 2 Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. 3 Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb. 4 Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik, want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden blijft. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem – draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets. 6 Wie niet met Mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank: ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden. 7 Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel. 8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en jullie je mijn leerlingen betonen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in God die in ons midden is als Vader, Zoon en Geest.

Ik geloof in God die met mensen op weg gaat, die van mensen houdt, die mensen aan mensen toevertrouwt, die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden.

Ik geloof in de Verrezen Christus. Naar zijn Voorbeeld moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom: mensen gelukkig maken in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept. Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop, als brood en wijn, als dank en vergeving. Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

God, Gij betekent meer voor ons dan we beseffen.

-Gij zijt de Grond waarin we geworteld zijn. Gij zijt de Aarde die ons vasthoudt als de stormen van het leven over ons heen trekken en ons omver proberen te blazen. Laat ons beseffen dat Gij ons niet loslaat. Laten wij bidden…

-Gij zijt de Strohalm waaraan we ons vastklampen als andere zekerheden ons ontglippen, als mensen met wie we ons verbonden voelden de band verbreken en ons aan ons lot overlaten. Laat ons beseffen dat Gij ons niet loslaat. Laten wij bidden…

Uw liefde houdt ons vast en uw hand draagt ons, ons leven door tot in eeuwigheid. Amen.
naar Greet Brokerhof-van der Waa

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk. Dat zij, in vertrouwen op Gods Geest, de mensen die hen zijn toevertrouwd liefdevol begeleiden, vanuit een sterke verbondenheid met Jezus Christus. Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap. Dat zij steeds verbonden blijft met Jezus, de ware Wijnstok, en zo zijn vreugde en vrede uitstraalt in een wereld die nood heeft aan een hoopvolle toekomst. Laten we bidden…

-Bidden we voor alle jongeren die tussen Pasen en Pinksteren het sacrament van het vormsel ontvangen. Dat zij Jezus mogen ontdekken als een Bondgenoot die met hen meegaat op hun tocht door het leven. Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle kinderen die vandaag of in de komende weken voor het eerst Jezus ontvangen in de communie. Dat ze Jezus mogen ontmoeten als een Vriend die hen altijd nabij is en hen gelukkig wil maken. Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen. Dat wij tijd nemen om te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft, in gebed, in het luisteren naar zijn Woord, in de sacramenten en in de mensen die we ontmoeten, opdat ons leven vrucht zou dragen. Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Voorbeden 3

Jezus heeft gezegd: “Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn Woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt en het valt je ten deel”. Daarom durven wij bidden.

-Heer God, vaak zijn wij zo weloverwogen en zo voorzichtig in onze contacten met anderen, zo koud en afstandelijk. Leer ons anderen nabij te zijn met ons hart, zoals Gij ons hartelijk en liefdevol tegemoet treedt. Laten wij bidden…

-Heer God, maak ons ruimhartig en ruimdenkend. Doe ons beseffen dat wij uw handen en voeten zijn die in uw naam anderen levenskansen en toe­komstmogelijkhe­den moeten bieden. Laten wij bidden…

-Heer God, moge Jezus ons de kracht en de inspiratie geven bij de vervulling van onze levenstaak en moge wij door onze verbondenheid met Hem teleurstellingen en ontmoediging overwinnen. Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God, die groter zijt dan ons hart, in deze gaven belijden wij dat Gij ons wilt voeden met liefde die leven doet. Geef dat wij uw gaven met open handen aanvaarden. Dan zal uw Liefde ook ons doorstromen, zoals de wijnstok de ranken doorstroomt en zullen wij onszelf kunnen geven aan anderen, als rijpe liefdesvruchten in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van leven, Gij hebt op aarde een Wijnstok geplant: Jezus van Nazareth, uw Zoon. Wij willen als ranken met Hem verbonden blijven. Steun ons daarin, want los van Hem betekenen wij niets. Laat zijn levenskracht in ons overvloeien opdat ons leven vruchtbaar mag zijn. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God, wij danken U voor ons bestaan als uw mensen. Maar vooral danken wij U omdat Gij ons gemaakt hebt om beelddragers te zijn van U, geroepen om lief te hebben en bemind te worden. Wij danken U omdat Jezus, uw Zoon, de broosheid van ons bestaan niet geschuwd heeft, maar ten volle beleefd, en zo ons leven, ook wanneer het hier op aarde beëindigd is, optilt tot een nieuwe schepping bestemd voor uw eeuwigheid waaraan geen einde komt. Daarom, met alle engelen en heiligen, met allen die ons reeds zijn voorgegaan en nu leven bij U in uw Koninkrijk, zeggen wij U toe:

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge.

Gezegend zijt Gij, Heer onze God, om de vruchten van deze aarde. Gezegend zijt Gij om de komst van Jezus, de Messias, die ons de weg voorleefde naar uw Rijk van liefde en rechtvaardigheid.

Wij danken U omdat wij, naar zijn Voorbeeld, liefde mogen zijn voor elkaar.

Mens zijn voor de anderen: zo was Jezus ook toen Hij afscheid nam van zijn apostelen, toen Hij brood nam, de dankzegging uitsprak, het brood brak en het uitdeelde met de woorden: “Neem en eet gij allen hiervan, dit is mijn Lichaam, mijn Leven voor u, gegeven en gebroken.”

Tijdens deze maaltijd nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging uit en gaf de beker rond: “Neem en drink hiervan gij allen, dit is de beker van het nieuwe Verbond in mijn Bloed, vergoten voor u en alle mensen tot vergeving van zonden. Telkens gij dit doet, doe het dan om Mij te gedenken.”

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Nu wij hier samen zijn om zijn dood te gedenken, om zijn opstanding te belijden en zijn toekomst te vieren, betrekken wij daarin allen die door de dood van ons zijn heengegaan en van wie wij hopen dat zij leven bij U. Omdat wij elkaar hard nodig hebben, bidden wij U: zend uw Geest in ons midden en voeg ons allen samen tot levende getuigen van uw Liefde voor alle mensen.

Zo zendt Gij ook ons om vrede te stichten op aarde, om recht te doen aan al uw mensen en om samen met hen hoopvol uw Dag tegemoet te gaan. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de heilige Geest vandaag en alle dagen tot in uw heerlijkheid. Amen.

Onze Vader

Bidden wij zoals Jezus ons leerde, en richten wij ons, met Hem, tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn: Onze Vader,….

Vergeef ons, God, wanneer we er niet in slagen om dit gebed daadwerkelijk te beleven. Moedig ons aan, houd ons hart brandend voor U en door U, zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon: Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens 1

Wanneer wij ronddwalen in de woestijn van het leven, herinner ons dan aan uw Woord, Heer. Blijf het steeds opnieuw herhalen dat een rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar zich steeds door de wijnstok moet laten doorstromen. Dan zullen wij vruchten van vrede voortbrengen, en samen één zijn, in uw naam, Die vrede van de Heer zij altijd met u. En wensen we elkaar die vrede toe.

Vredeswens 2

Wij bidden om vrede opdat mensen en volken naar elkaar toe zouden stappen en elkaar de hand reiken. Wij willen blijven geloven in Gods visioen van vrede en zijn vrede waarmaken reeds hier en nu. De vrede van Heer zij altijd met u. En wensen wij elkaar van harte die vrede toe.

Lam Gods

Communie

Met dit Brood wil Jezus onze verbondenheid met Hem versterken. Gelukkig zijn wij die genodigd zijn om aan zijn tafel aan te zitten. Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Opgevoed in grote eerbied voor de almachtige God, hoogverheven in de hemel, ver boven ons, nietige mensen, zo hebben wij tot God gebeden, menigmaal, en ons telkens weer klein en hulpeloos gevoeld. Als God zo ver boven het leven staat, komt Hij vlug buiten het leven te staan, te groot, te ver en ongenaakbaar.

Gelukkig mochten wij op onze levensweg Jezus in het evangelie ontmoeten…

Hij wees ons de wijnstok aan… Zie, zo sprak Hij, zo dicht zijn wij bij elkaar, als ranken met de stam verbonden. Zo ben ik in de Vader en zijt gij in Mij. God kan niet zonder mensen. Hij leeft zich uit in hen zolang zij zich niet van Hem losmaken.

Gelovig zijn is zich niet klein voelen voor God. Integendeel. Geloven is groeien en groter worden omdat wij Hem in ons laten werken, omdat wij ons door Hem laten snoeien. De vruchten van onze inzet dragen zijn waarmerk.

Bezinning 2

“Ik ben de Wijnstok”, zei Jezus. Hij stond onder de bloeiende wingerd aan de voorgevel van een huis. De groene ranken slingerden zich rond deur en vensters, wierpen zich op het dak als om het hele huis te omhelzen. Een uitbarsting van groen en dat alles kwam voort uit een stugge stam.

“Ik ben de Wijnstok”, zei Jezus, en Hij dacht aan de mensen die Hem gevolgd waren. Als zij Mij vasthouden zullen zij vruchten dragen. Hij zou hen het sap geven van zijn Woord en zijn liefde. En zij zouden zich rond de mensen slingeren met de kracht van een omhelzing.
Manu Verhulst

Slotgebed 1

Ik laat je vrij om al dan niet in Mij te geloven – zegt God – en om zelf de keuze te maken of je in de voetsporen van Jezus wilt gaan. Maar als je aan Mij je ‘ja-woord’ geeft dan kun je niet anders dan dat ‘ja-woord’ ook aan je medemensen en aan de wereld geven! Als je met Mij verbonden wilt leven, zoals een rank met de wijnstok, dan zal Ik je laten groeien in tedere liefde, en je leven zal vruchten dragen van geloof en hoop.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Graag wil ik met Jezus verbonden blijven, God, en door Hem met U. Gij zijt de oorsprong van mijn leven. Bij U vind ik mijn wortels. Jezus vormt de Wijnstok, gegroeid uit uw liefde. En ik wil een rank zijn, verbonden met die Wijnstok en delend in dezelfde bron van Levend Water. Laat het aan mij ook te zien zijn dat ik in U geloof en bij U mijn vreugde vind. Maak van mij een ‘goede’ mens die de wereld inkleurt met liefde en hoop, tederheid en vriendschap.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Heer, laat ons meer en meer beseffen dat wij, zoals ranken aan een wijnstok, met U verbonden zijn en laat ons daarvan getuigen in deze wereld, in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.