Begroeting

Van harte welkom. Laten wij hier samen zijn in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Jezus kwam ons Gods goedheid tonen. Hij liet zich daarbij helpen door mensen die Hem na aan het hart lagen. Hij stuurde hen uit om hetzelfde te doen als Hij, en gaf hun macht om zieken te verzorgen en om, wat het samenleven van mensen verpest, uit te zuiveren met Gods Geest van vrede, vreugde en geduld. Ook wij zijn vrienden van Jezus. Ook wij worden gezonden om te doen wat Hij ons voordeed. Ook ons gaf Hij kracht en mogelijkheden om die taak te volbrengen. Realiseren wij ons dat voldoende? Wat maken wij ervan in onze dagelijkse omgang met anderen?

Openingswoord 2

Veronderstel even dat u, op het einde van de viering, na de zegen de boodschap meekrijgt: “Ga heen, en vertel aan je buren en aan wie je op straat tegenkomt wat je hier hebt gehoord.” Een wel erg uitdagende opdracht! Iets dergelijks overkwam de profeet Amos, horen we straks in de eerste lezing. En hij maakte die opdracht waar. Ook de leerlingen van Jezus werden erop uitgestuurd om het Woord Gods te gaan verkondigen. Hebben ook wij de moed om, in ons spreken en handelen, verkondigers te worden van Gods Woord?
naar Heeswijk

Vergevingsmoment 1

Wij zijn geroepen om Gods liefde en wijsheid te beleven en uit te stralen. Maar de moed daartoe ontbreekt ons wel eens. Daarom bidden we om ontferming.

-Heer, Gij hebt op verschillende manieren over Gods nabijheid gesproken. Maar vaak laten wij uw Woorden niet tot ons doordringen. Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt tot het uiterste gegaan om ons te bevrijden. Toch zijn wij vaak angstig en tonen we weinig vertrouwen. Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij zendt ons naar onze medemensen om te delen in hun vreugde en hen te helpen in hun nood. Maar vaak denken wij enkel aan ons eigenbelang en handelen we te weinig uit liefde. Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen en ons weer de kracht geven om ‘zijn profeet’ te zijn in onze wereld. Amen.
naar Heeswijk

Vergevingsmoment 2

Heer Jezus, wij zeggen wel dat Gij de Weg zijt, maar dikwijls gaan wij andere wegen, dan Gij ons zijt voorgegaan. Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij zeggen wel dat Gij de Waarheid zijt, maar dikwijls laten wij ons misleiden door wat ons aangenaam in de oren klinkt en hebben wij geen aandacht voor wat Gij ons te zeggen hebt. Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

Heer, wij zeggen wel dat Gij het Leven zijt, maar in plaats van ons te wagen aan het leven dat Gij ons belooft, verschuilen wij ons binnen de veilige grenzen van ons al te menselijk bestaan. Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God, grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw. Op Hem mogen wij rekenen. Hij zal onze zonden liefdevol vergeven. Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn, in zijn dienst willen wij leven, zijn woord willen wij spreken, zijn wil vervullen, zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God, dat Gij voor ons vrede zijt, recht doet en vreugde brengt, zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen, mensen produceren goederen, maar uw zegen, God, begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God, en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed 1

God van en voor mensen, onze wereld hunkert naar liefde en welzijn. Schenk ons uw warmhartigheid en mildheid en maak ons tot getuigen van uw Woord van vrede. Beziel ons met wat Jezus bezielde, Hij die mens voor anderen wilde zijn. Vervul ons met de warmte van uw nabijheid en met de weldaad van uw vrede, Gij die onze God wilt zijn voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

God van alle mensen, altijd en overal zendt Gij volgelingen uit om uw Boodschap uit te dragen. Geef dat onze mond uw Woorden spreken en onze daden helend zijn. Wij vragen U dit in het belang van ieders geluk. Amen.
naar André Janssen

Openingsgebed 3

God en Vader, geef ons de moed om de profeten van onze tijd niet belachelijk of monddood te maken. Moge ons hart zich laten aanspreken door al wat kwetsbaar, mooi en onvervangbaar is. Zo kan uw Rijk blijven groeien, ook in onze tijd. Amen.
naar Leon R. de Jong o.p.

Lezingen

Luisteren wij dan nu hoe God tot ons spreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Am., 7, 12-15)

Uit de Profeet Amos

12 In die tijd zei Amasja (de priester van Betel) tegen Amos: `Ziener, maak dat u wegkomt! Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren! 13 Hier in Betel mag u niet meer profeteren, want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw is van het rijk.’ 14 Amos antwoordde Amasja: `Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker. 15 Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en de Heer heeft mij gezegd: `Ga als profeet naar mijn volk Israël.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 1, 3-14)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters, 3 Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. 4 Want in Hem heeft Hij ons uitgekozen, al voor de grondlegging van de wereld, om heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in liefde. 5 Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden door Jezus Christus, volgens zijn wilsbesluit, 6 tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begiftigd heeft in de geliefde. 7 In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonden, dankzij zijn rijke genade. 8 Daarmee heeft Hij ons overladen in al zijn wijsheid en inzicht. 9 Want Hij heeft ons het geheim van zijn wil bekend gemaakt, overeenkomstig het besluit dat Hij in Christus had genomen, 10 ter verwezenlijking van de volheid van de tijden: alles in Christus onder één hoofd samen te brengen, alles in de hemelse regionen en alles op aarde, in Hem. 11 In Hem hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beslissing van Hem die alles tot stand brengt naar zijn wilsbesluit, 12 opdat wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gevestigd, tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. 13 In Hem hebt ook u het woord van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding; in Hem bent u ook tot het geloof gekomen; u bent verzegeld met de beloofde heilige Geest, 14 het voorschot op onze erfenis, tot verlossing van het volk dat Hij zich verworven heeft, en tot lof van zijn heerlijkheid.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 6, 7-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

7 Jezus riep de twaalf bij zich, en begon hen twee aan twee uit te zenden, en Hij gaf hun macht over de onreine geesten. 8 Hij gebood hun om niets mee te nemen voor onderweg dan een stok – geen brood, geen reistas, geen geld in de beurs – 9 wel sandalen aan te doen, maar geen twee stel kleren aan te trekken. 10 Hij zei tegen hen: `Als je bij iemand onderdak krijgt, blijf daar dan tot je weer verder reist. 11 En als je ergens niet ontvangen wordt, en ze luisteren niet naar jullie, ga daar dan weg, en stamp het zand van je voeten: een getuigenis tegen hen!’ 12 Ze gingen op weg en riepen op tot bekering. 13 Ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die heet: ‘Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten’.

Hij is de kern, de bron van onze solidariteit. Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen en zijn naam maken tot rode draad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus, het levende verzet tegen iedere uitsluiting.

In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen. In Hem is zijn naam werkelijkheid geworden. Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst in mensen die vandaag zijn solidariteit met de uitgestotenen belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt en aanzet om zijn manier van leven tot de hunne te maken, en de weg gaan van breken en delen, van goedheid en verbondenheid, van recht en vrede, altijd weer ten bate van de minsten. Amen.

Voorbeden 1

Dankbaar om de woorden die God tot ons richt; dankbaar om zijn vertrouwen in ons, willen we bidden:

-Voor mensen die zich – hoe dan ook – geroepen weten om het evangelie door te geven. Dat zij in hun spreken en door hun levenswijze getuigenis afleggen van de Blijde boodschap. Laten wij bidden…

-Voor de jeugd en de jong-volwassenen, die zich gedurende de vakantieperiode in dienst stellen van kinderen en jongeren, in jeugdbewegingen, op speelterreinen en sportkampen. Dat zij zich door ons, volwassenen, gewaardeerd weten voor hun inzet en verantwoordelijkheid. Laten wij bidden…

-Voor hen die Jezus volgelingen willen zijn in de wereld van vandaag en morgen. Dat Gods genade hun kracht en sterkte geeft om ook in moeilijke periodes stand te houden en te blijven getuigen van Gods liefde in deze wereld. Laten wij bidden…

Heer, onze God, met heel ons hart stellen wij ons open voor uw roepstem en bidden U: wees onze Tochtgenoot op onze levensweg. Schenk ons de trouw en de bezieling die was in Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we voor de christelijke Kerken. Dat zij door de omvang van hun organisatie en de noodzakelijke structuren de kiemkracht van Gods Geest niet verstikken en dat zij hun invloed aanwenden om onrecht uit de wereld te helpen. Laten wij bidden…

-Bidden we voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Moge zij getuigen zijn van samenhorigheid en onderlinge liefde en daardoor aanstekelijk werken naar anderen toe. Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle gedoopten die door dit sacrament gezonden zijn als verkondigers van de Blijde Boodschap. Moge zij trouw blijven aan hun roeping en loyaal genoeg om ervan te getuigen. Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen aan wie de Boodschap van het evangelie voorbijgaat. Dat zij door hun menselijke inzet, zonder het te weten, bijdragen aan de vervulling van Gods bedoelingen met de schepping. Laten wij bidden…

God, wees voor ons een nabije God, een God die meetrekt doorheen de geschiedenis. Maak ons tot oprechte getuigen van uw aanwezigheid, overal waar dit van ons wordt gevraagd. Wij vragen het U in naam van Jezus, uw Zoon, vandaag en alle dagen. Amen.
naar Wim Van Haaren o.p.

Gebed over de gaven

God van ons allen, wij verdienen dit brood niet met profeteren in uw naam. Gij biedt ons deze wijn niet aan omdat wij uw Woord zo getrouw navolgen. Het is uit pure barmhartigheid dat Gij Uzelf aan ons schenkt in deze tekens. Kom in ons midden nu wij hier bijeen zijn in uw naam. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, wij willen U danken voor al die mensen, die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen die op stap zijn gegaan naar een betere wereld, naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.

Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn, voor hen die onbaatzuchtig weten te delen, voor de moedigen, die het nooit opgeven.

Wij kijken met bewondering op naar Jezus, omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft hoe wij met elkaar kunnen omgaan, armen kunnen helpen, bedroefden kunnen troosten, voor zieken kunnen zorgen en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.

Om zijn voorbeeld, om de manier waarop Gij ons liefhebt willen wij U danken en zeggen daarom:

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge.

God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt in de harten van de mensen, hou dit in ons brandend. Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed. Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen om het brood te delen met elkaar.

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid voorbereidde, nam Hij brood, zegende het, en deelde het met zijn leerlingen, zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld. Toen zei Hij: “Neem en eet dit is meer dan brood, dit is mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn, gevuld als teken van hun vriendschap. Hij gaf hem rond en zei: “Neem en drink dit is meer dan wijn, dit is mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.”

Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

God, wij danken U omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt, maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.

Jezus heeft ons geleerd dat niemand groter liefde heeft dan Hij die zijn leven geeft voor de andere. Moge die Boodschap in ons verder groeien.

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan van vrede en vriendschap.

Door Jezus en met Hem en in Hem moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen, vandaag en alle dagen die komen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Levensecht christen zijn en doen is zijn en doen zoals Jezus. En dus ook bidden zoals Hij. Onze Vader,….

Vader, verlos onze wereld van kwade demonen die ons binden aan handen en voeten en die vaak onoverwinnelijk lijken. Wees barmhartig voor ons zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar. Leer ons U zien in elke mens die we ontmoeten en doe ons inzien dat wij allen leven vanuit dezelfde Geest. Dan zullen we weer hoopvol kunnen wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van U is het koninkrijk en de kracht…

Vredeswens

Moge de God van vrede ons bij de hand nemen, moge zijn warmte alle haat en geweld in ons hart doen wegsmelten. Dan zullen wij voor elkaar boodschappers van vrede zijn, dragers van verzoening, genezers van eenzaamheid en tweedracht. Die Godsvrede zij altijd met u. En wensen wij elkaar die vrede en vreugde toe.

Lam Gods

Communie

Opdat wij zouden beseffen dat wij voor elkaar delende mensen moeten zijn, heeft God zijn Zoon naar de mensenwereld gezonden om daar zichzelf te breken en uit te delen tot voedsel voor ons allen. Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

We hebben dringend nodig: mensen die geschiedenis maken en zich niet door de feiten laten meeslepen. Grootmoedige zielen in een wereld vol eigenbelang, sterke geesten in een eeuw vol middelmatigheid.

We hebben dringend nodig: meer mensen die zeggen: ik zal iets proberen te doen en minder die zeggen: het is allemaal toch onmogelijk. Meer mensen die samenwerken aan een project en minder die verzuren in alleen maar negatieve kritiek.

We hebben hoogdringend nodig: een woud van weldoende handen die een lucifer aansteken om het pessimisme te verdrijven. Een kleine lucifer, onbetekenend, die een licht van recht en vrede geeft en de duisternis van haat en dood verjaagt.

Bezinning 2

Een Portugese zeepfabrikant zei tegen een priester: ‘Het christendom heeft niets bereikt. Het wordt al tweeduizend jaar verkondigd, maar de wereld is er niet beter op geworden. Er is nog steeds zoveel kwaad en er zijn nog steeds zoveel harde egoïstische mensen.’

De priester wees op een buitengewoon vuil kind, dat op straat in de modder speelde, en merkte op: ‘Zeep heeft niets bereikt. Er is nog steeds modder en nog steeds zijn er smerige mensen op de wereld.’

‘Zeep’, zei de fabrikant, ‘helpt alleen als het aangewend wordt.’ ‘Christendom ook,’ antwoordde de priester.
Federatie Kana

Slotgebed 1

Heer van alle mensen, waar Jezus ons uitzendt stuurt Hij ons heen met lege handen: zijn Woord is ons genoeg, zijn naam is onze kracht. Wij bidden U: geef dat wij onbevangen en eenvoudig de weg vervolgen die Hij is voorgegaan. Dit vragen we U omwille van ieders geluk. Amen.
André Janssen

Slotgebed 2

Moge de God van Leven ons bij de hand nemen. Moge de strijdbaarheid en de onrust van alle profeten die zich inzetten voor gerechtigheid en vrede en de heelheid van alles wat leeft, ook ons bezielen. Moge de kracht die schuilgaat in kleine en zwakke mensen ons uitdagen tot telkens hernieuwde inzet voor een wereldwijd bondgenootschap. Dat vragen wij in Jezus’ naam. Amen.

Zending en zegen

De Heer die ons hier samenbracht heeft ons gesterkt met zijn Brood en zijn Woord zodat wij nu op weg kunnen gaan als zijn getuigen. Hij vergezelt ons daarbij met zijn zegen: in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.