Begroeting

Van harte welkom op deze vakantiezondag. Misschien hebben jullie in deze vakantiedagen wel eens extra lang genoten van een uitgebreid ontbijt en tijd genomen om ondertussen wat extra te babbelen over de krantenkoppen, of misschien al leuke vakantieherinneringen opgehaald. Ook in het evangelie van vandaag komt ‘brood’ in beeld, door het verhaal van de broodvermenigvuldiging, brood dat Jezus liet uitdelen In de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
vrij naar Dominicus Gent

Openingswoord 1

Twee verhalen vandaag over een broodvermenigvuldiging, een uit het Oude, een uit het Nieuwe Testament. Maar beide met dezelfde conclusie: waar mensen tot delen bereid blijken, wordt schaarste tot overvloed.
Kerk in Herent

Openingswoord 2

Als mensen honger hebben en het is etenstijd, gaan ze samen aan tafel zitten en eten ze van wat er gemeenschappelijk ter beschikking staat. Maar op vele plaatsen op aarde is dit vaak bijna niets, of toch zeker onvoldoende.

De honger in de wereld is geen onafwendbaar noodlot, maar een gevolg van een ongelijke verdeling van arbeid, bezit, macht en kennis. Om het probleem ervan op te lossen, volstaat het dus ook niet om enkel van onze overvloed te geven, neen, er is meer nodig dan alleen het opsturen van voedselpakketten en geld. Het is noodzakelijk, het is zelfs onze plicht, om armen de mogelijkheid te geven zichzelf te voeden en te ontwikkelen en dat kan enkel en alleen maar als we onze kennis, onze tijd, onze inzet en onze macht met hen delen.

Jezus wilde ons dit duidelijk maken toen bij de broodvermenigvuldiging. Hij deelde niets uit dat Hij teveel had, Hij gaf Zichzelf weg. Ik ben “het Brood dat leven geeft aan deze wereld”. Hebben wij die Boodschap begrepen?

Gebed om ontferming 1

-Heer, toen Gij het nieuws hadt vernomen over de dood van uw neef Johannes, zijt Gij naar een eenzame plek getrokken om er in alle rust en kalmte uw verdriet te verwerken. Maar de menigte die U was gevolgd, gunde U die ruimte niet. Ook in deze tijd, ook wij, volgen vaak met argusogen, elke stap in het privéleven van bekende mensen. In de media hebben ze de mond vol over het recht op privacy, maar bekende mensen moeten vaak heksentoeren uithalen om hun privacy en die van hun gezin enigszins te beschermen. Om ons gebrek aan respect vragen wij: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

-Christus, toch hebt Gij ook in deze omstandigheden uw geduld niet verloren, integendeel. Gij hebt medelijden getoond met de mensen die U waren gevolgd, en gezien dat zij honger hadden. Gij hebt zelfs letterlijk van de nood een deugd gemaakt: op zo ’n moment hebt Gij hen geleerd elkaar te helpen. Wij sluiten ons in zo ‘n geval dikwijls totaal van de anderen af, bouwen een muur om ons heen en laten de anderen stikken in hun nood. Daarom: Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij werken meestal hard voor onze boterham en terecht hebben we het daardoor materieel goed, voor onszelf en voor onze kinderen. Maar de schrik om van onze welvaart te delen met vluchtelingen die weggetrokken zijn uit hun land omdat daar geen vooruitzicht is op een menswaardige toekomst, is onterecht. Gij hebt de aarde geschapen voor alle mensen. Gij wilt dat niemand hoeft te leven in nood, met honger. Gij hebt, zonder uitzondering, voedsel gegeven aan al wie U waren gevolgd. Om onze vaak kortzichtige naastenliefde, vragen wij: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

God, laat ons leren van uw oneindig mededogen. Amen.

Vergevingsmoment 2

Laat het wonder opnieuw gebeuren, telkens weer. Iedereen kan het: breken en delen. Kijken we in ons hart hoe wij dit kunnen waarmaken.

-Waar we meenden eerst voor onszelf te moeten zorgen en onze tijd, onze vreugde en onze welvaart voor ons alleen hielden, bidden wij om vergeving: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

-Waar we alleen hebben gegeven van wat we teveel hadden en niet hebben gedeeld zoals de Heer het wonder bedoelde, bidden wij om vergeving: Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

-Waar we hebben verspild wat broodnodig was en slordig zijn omgesprongen met de gaven van de natuur, bidden we om vergeving: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God onze fouten vergeven en ons met zijn Brood dat leven geeft, sterken om telkens opnieuw te beginnen. Amen.
naar Levensecht

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge: eer aan de Vader die de Oorsprong is, eer aan de Zoon die in de wereld kwam, eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge en vrede op aarde: zondaars vinden bij Hem genade, zieken troost en geneest Hij, armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge en vrede op aarde door liefde onder de mensen. Liefde die de dood overwint, de tranen wegwist uit onze ogen en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Jezus, wij willen wel mensen nabij zijn, maar we vinden vaak de juiste woorden niet. We hebben brood genoeg, maar we vergeten het te delen. Zo blijven anderen in de kou staan. Leer ons uw voorbeeld van aandacht en liefde volgen, leer ons samen bidden en delen. Amen.
naar Levensecht

Openingsgebed 2

God en Vader, wij danken U voor het Voedsel dat Gij ons aanreikt, voor uw Woord waaruit zorg en liefde spreekt voor ieder van ons. Wij danken U dat Gij ons in Jezus Christus een Goede Herder hebt gegeven die ons de weg wijst naar U, naar uw droom met ons. En wanneer wij andere wegen dreigen te gaan hou ons dan vast, nu en alle dagen van ons leven. Amen.

Lezingen

God wil dat alle mensen leven hebben in overvloed. Dat blijkt zowel uit de eerste lezing als in het evangelie: de profeet Elisa en Jezus verschaffen voedsel aan een grote groep mensen. Allen worden verzadigd en houden nog over.

In de tweede lezing dringt Paulus aan op eenheid onder de christenen.
Kerk in Herent

Eerste lezing (2 Kon., 4, 42-44)

Uit het tweede boek der Koningen

42 Op een dag kwam er iemand uit Baäl-Salisa. In zijn tas bracht hij voor de man van God van de eerstelingen van de oogst twintig gerstebroden en wat vers koren mee. Elisa zei: `Geef de mannen maar te eten.’ 43 Zijn dienaar antwoordde: `Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd man?’ Maar hij herhaalde: `Geef het de mannen te eten. Want zo spreekt de Heer: `Zij zullen eten en overhouden.” ‘ 44 Nu zette hij het de mannen voor. Zij aten en hielden nog over, zoals de Heer gezegd had.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 4, 1-6)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters, 1 Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang om een leven te leiden dat beantwoordt aan de roeping die u van God ontvangen hebt, 2 en altijd nederig te zijn, zachtmoedig en geduldig, en elkaar liefdevol te verdragen, 3 vol ijver om de eenheid van de Geest te behouden door de band van de vrede: 4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. 5 Eén Heer, één geloof, één doop. 6 Eén God en Vader van allen, die is boven allen, met allen en in allen. KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 6, 1-15)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1 Jezus stak het meer van Galilea over, ook het meer van Tiberias genoemd. 2 Een grote massa mensen volgde Hem omdat ze de tekenen gezien hadden die Hij aan de zieken verrichtte. 3 Jezus trok het gebergte in en ging daar zitten met zijn leerlingen. 4 Het was kort voor het Joodse paasfeest. 5 Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een massa mensen naar Hem toestroomde, zei Hij tegen Filippus: `Waar zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven?’ 6 Dit zei Hij bij wijze van proef; Hij wist zelf wel wat Hij ging doen. 7 Filippus antwoordde: `Zelfs als we voor tweehonderd denariën brood kopen, is dat niet genoeg om ieder ook maar een klein stukje te geven.’ 8 Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: 9 `Er is hier een jongen die vijf gerstebroden en twee gedroogde visjes bij zich heeft; maar wat hebben we daaraan voor zo’n aantal?’ 10 Hierop zei Jezus: `Zeg tegen de mensen dat ze moeten gaan zitten.’ Er was daar veel gras en ze gingen dus zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. 11 Daarop nam Jezus de broden, en na het uitspreken van het dankgebed deelde Hij ze uit onder de aanwezigen, en zo ook de vissen, zoveel ze maar wilden. 12 Nadat ze volop hadden kunnen eten zei Hij tegen zijn leerlingen: `Verzamel nu de overgebleven brokken, zodat er niets verloren gaat.’ 13 Ze verzamelden ze dus: twaalf korven vulden ze met brokken die van de vijf gerstebroden na de spijziging waren overgebleven. 14 Bij het zien van het teken dat Jezus verricht had, zeiden de mensen: `Dit is ongetwijfeld de profeet die in de wereld komen zou.’ 15 Omdat Jezus doorhad dat ze Hem met alle geweld gingen meenemen en tot koning uitroepen, trok Hij zich weer, geheel alleen, in het gebergte terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Leggen wij getuigenis af van ons geloof in God die ons in Jezus leerde dat wij zijn goedheid kunnen vermenigvuldigen door delende mensen te zijn.

Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap die bekommerd zijn om elkaar, die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten.

Ik geloof dat God hier in ons midden aanwezig is als wij de anderen recht doen, het positieve in elkaar zien, als wij niemand uitsluiten, maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.

Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn, een stukje Rijk Gods.

Ik geloof dat God van ons vraagt dat we ons samen zouden inzetten om anderen hoop en uitzicht te bieden.

Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn, die willen bouwen aan de toekomst.

Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan moeten werken en dat God ons daarbij zal helpen. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij dat er telkens weer mensen mogen opstaan die zich verantwoordelijk voelen voor hun medemensen. Moge er telkens weer mensen opstaan die onrecht aan de kaak stellen. Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf en alle christenen. Dat we zouden beseffen dat we enkel kunnen bijdragen aan de komst van Gods Rijk door onze warme aandacht voor elkaar en door onze daadwerkelijke bereidheid om te delen met anderen die het minder goed hebben dan wij. Laten wij bidden…

–Bidden we voor de mensen die hun kostbare tijd investeren in wat onbetaalbaar is: een beetje aandacht voor wie dat nodig heeft, of een helpende hand of zelfs maar een vriendelijk woord of een knipoog. Laten wij bidden…

-Bidden we voor de zovele organisaties, bekende en minder bekende, die zich inzetten voor de zwakken van deze samenleving en voor de bescherming van alle leven op aarde. Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor onszelf en deze geloofsgemeenschap. Dat we Gods’ Boodschap van breken en delen tot een werkelijkheid maken, alle dagen van ons leven. Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Verhalen over het delen van brood en vrede nodigen ons vandaag uit gemeenschapsmensen te worden, elkaars lot- en leefgenoten. Dat wil ook zeggen: elkaar gedenken in onze gebeden.

-Bidden we voor mensen die weinig van zichzelf durven verwachten, die denken weinig of niets te betekenen te hebben. Dat mensen uit hun omgeving in staat mogen zijn hen zo uit te nodigen dat zij groeien in zelfvertrouwen en geloof. Laten wij bidden…

-Bidden we om een groeiend geloof in mogelijkheden tot vrede en gerechtigheid. Dat wij in staat mogen zijn elkaars geloofskracht te delen en te bundelen, zodat een kostbare beweging van solidariteit en vrede op gang kan komen. Laten wij bidden…

God van alle mensen, Gij blijft het beste van Uzelf met ons delen: de wereld waarin wij mogen wonen, lieve mensen waarmee wij mogen leven, Jezus, uw Zoon, die ons voorgaat. Maak ons vertrouwd met zijn manier van leven, met de weg van goedheid en vrede, de weg van liefde over alles heen. Amen.

Gebed over de gaven 1

God en Vader, wij danken U voor wat Gij ons dagelijks geeft: brood op tafel, mensen met wie wij dit mogen delen, met wie wij samen mogen optrekken. Trek met ons mee, leer ons breken en delen zoals Gij U voor ons hebt gebroken en gedeeld in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader, zoals vele graankorrels – ooit verspreid over de akkers – nu zijn bijeengebracht in dit brood, zo willen ook wij brood zijn voor elkaar, voedsel dat gegeven en gedeeld wordt en dat mensen doet leven. Aanvaard en zegen deze gaven en geef ons dan uw Zoon in het teken van brood dat ons in leven houdt. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God, voor mensen die kunnen delen om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren, voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God, voor mensen die kunnen luisteren naar het leed van anderen, die wonden genezen door de pijn te helpen dragen; voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God, voor mensen die rust en stilte brengen, die oog hebben voor kleine dingen, die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God, voor mensen die hongeren naar gerechtigheid, die lijden omwille van het onrecht dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God, voor mensen die mild zijn in hun oordeel, die eerbied hebben voor het leven, die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God, voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, die oprecht zijn in hun woorden, die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God, voor mensen die zich spiegelen aan de levenswijze van Jezus. Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge.

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God, dan op weg te zijn naar U. . Ons zoeken naar U maakt ons tot een volk onderweg. Mensen die verdwalen worden toegesproken door Jezus, uw Zoon, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid, Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat gaf Hij hun een heilig teken: Hij nam wat brood, dankte U, Vader, brak het, deelde het uit en zei: “Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam, voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die, gaf hem rond en zei: “Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed, mijn levenskracht, voor u vergoten tot vergeving van zonden, tot verbondenheid onder mensen. Kom samen, en doe dit telkens opnieuw, en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God, stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon: dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; dat wij het leven leefbaar maken en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan die het vuur van uw goedheid brandend houden, die uw licht laten stralen, ook in donkere momenten van ons leven. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, die ons doet leven dank zij uw Geest, hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Jezus deelde de broden en de vissen uit nadat Hij dankend tot zijn Vader had gebeden. Laten ook wij nu bidden tot diezelfde Vader: Onze Vader…

Verlos ons, Vader, van onze eenzijdige betrokkenheid op onszelf. Vergeef ons onze dagelijkse hunker naar nog meer brood, desnoods ten koste van anderen. Plooi ons open, maak ons toegankelijk en ontvankelijk voor andermans tekort aan brood, aan rust en vrede, tekort aan liefde. Als wij de weg gaan die Gij ons wijst zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Houd ons gaande, God, door uw Woord, ons gegeven als brood om van te leven. Leer ons ons leven te delen, elkaars honger naar vrede te voeden, elkaar te doordringen met uw liefdesadem. Dan zal onze mensenwereld uitgroeien tot één gemeenschap, uw volk op aarde. Die vrede van de Heer zij altijd met u. En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Waar mensen elkaar respecteren, waar mensen liefdevol met elkaar omgaan, delen zij het leven als brood. Heer, wees hier in ons midden als Voedsel voor ons leven. Heer, ik ben…

Bezinning 1

Bidden om dagelijks brood is vragen om menswaardig te mogen leven. Dat moet elke dag opnieuw gevraagd worden. Elke dag opnieuw kan het ons ontbreken aan waardering, aan liefde, aan warmte en veiligheid, allemaal dingen die we broodnodig hebben. Elke dag kan het ons ontbreken aan moed, aan trouw, aan inzet en goede wil om brood te zijn voor anderen.

Brood verbindt mensen met elkaar. Brood kan ook een mens met God verbinden. Dan wordt het eerbiedig op de hand gelegd en geproefd, gesmaakt en verteerd. Dan wordt dat stukje brood een teken dat Hij ons broodnodig heeft om zijn wereld nieuw leven in te blazen, om gist te worden in het deeg dat morgen brood zal zijn, om de wereld te herscheppen tot Gods akker waar koren en rijst naar hartenlust mogen groeien voor elke mens.

Bezinning 2

Je moet echt gek zijn om met vijf broden en twee vissen een massa volk eten te willen geven.. Maar Jezus zegt : “Kom hier met wat je hebt.”

Je moet echt gek zijn om met je eigen aarzelend geloof zoekende jongeren op weg te willen helpen… Maar Jezus vraagt : “Geef wie je zelf bent.”

Je moet echt gek zijn om, als je zelf in de problemen zit, een vriend in nood te willen raad geven… Maar Jezus moedigt aan : “Doe wat je kunt.”

Heb nooit schrik je in te zetten, ook niet wanneer je twijfelt of je de opdracht wel aankunt, want Jezus rekent op je, en Hij blijft je nabij.

Met het weinige dat we hebben, – met wat in ieders ogen ontoereikend is – toch iets groots durven ondernemen. Als Jezus onze inzet zegent, dan lukt het!
naar Mieke De Jonghe

Slotgebed 1

Je moet geen heilige zijn – zegt God. Het enige dat Ik van je vraag is dat je jezelf, met je talenten maar ook met je kleine kanten, aan Mij durft toevertrouwen en dat je je leven in mijn handen durft leggen. Misschien denk je nu dat je zelf eigenlijk maar weinig hebt in te brengen, vijf broden en twee vissen, maar toch… probeer het en je zult zien dat Ik je inzet en je dienstbaarheid vruchtbaar laat zijn en dat Ik je tot vreugdezaaier en vredestichter maak.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Wij bidden U, God, maak nieuwe mensen van ons, mensen die liever wegschenken dan toe-eigenen, mensen naar uw hart, mensen die er weet van hebben dat uw overvloed in hun handen rust met de dringende vraag die te delen. Raak ons met uw Adem, opdat wij herleven en kracht vinden tot delen. Amen.

Zending en zegen

Na het feest van het gedeelde brood bleven er nog veel brokken over. Van die overvloed, van onze veelheid aan inspiratie en geestkracht, mogen wij straks en morgen delen. Dan zullen wij een zegen zijn voor elkaar en mogen wij rekenen op Gods zegen, in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.