Begroeting

Op het feest van onze Drie-ene God willen we het kruisteken waarmee wij deze viering beginnen wat meer reliëf geven: + In de naam van de Vader, die ons het leven geeft, die antwoordt op onze vragen en ons vrij laat.

In de naam van de Zoon, die in de wereld komt, het mensenleven deelt, onze broeder wil zijn, en ons voorgaat.

In de naam van de Geest, die onze harten verwarmt, ons denken verlicht, richting geeft aan ons handelen, en ons krachtig maakt. Amen.
Kees Pannekoek

Openingswoord 1

Vorige week vierden we Pinksteren, het feest waarop Gods Geest neerdaalt, ons aanvuurt te doen zoals Jezus: er-zijn-voor-de-ander in Gods naam. Vandaag staat Gods naam centraal. Gaandeweg door de eeuwen genoemd: Drie-Ene God. Beeld voor ongrijpbaar zijn en ondoorgrondelijk. Vandaag ontmoeten we die Drie-Ene God in teksten waarin leven doorklinkt. Leven, door God zelf geschonken. Leven aan elkaar gegund. Zo willen wij voor God staan onder die naam van Vader, Zoon en Geest: Drie-Een.
Heeswijk

Openingswoord 2

Een week na Pinksteren vieren we het feest van de Drie-eenheid of Drievuldigheid: God, die Vader, Zoon en Geest is. Waar vorige week de schijnwerpers gericht stonden op Gods Geest, vieren we vandaag de totaliteit van onze God: Hij die als een Vader met moederlijke liefde voor ons zorgt; Hij die Jezus zond om aan die liefde een gezicht te geven; Hij die ons door zijn Geest laat delen in die liefde.

Vergevingsmoment

Heer, wij beluisteren uw boodschap, aarzelen en twijfelen om U tenslotte toch te volgen.

– In onze omgang met elkaar beluisteren we Gods oproep om, vanuit onze verscheidenheid, elkaar te verrijken en te groeien naar eenheid. Helaas, in onszelf en in onze wereld ervaren we dikwijls zoveel onverdraagzaamheid. We willen een beetje verdraagzamer worden, kinderen als we zijn van één God, die we Vader noemen. Heer, ontferm U daarbij over ons.

– In onze omgang met elkaar beluisteren we Gods oproep om, vanuit onze verscheidenheid, elkaar te verrijken en te groeien naar eenheid. Helaas, in onszelf en in onze wereld ervaren we zoveel hebzucht en egoïsme. We willen wat meer voorrang geven aan onze naasten, broers en zussen als we zijn van Jezus, Zoon van God. Christus, ontferm U daarbij over ons.

– In onze omgang met elkaar beluisteren we Gods oproep om, vanuit onze verscheidenheid, elkaar te verrijken en te groeien naar eenheid. Helaas, in onszelf en in onze wereld ervaren we zoveel wangedrag. We willen ons wat meer inzetten om eenheid en vrede te verwezenlijken, bezield als we zijn door de geest van Jezus, Zoon van God. Heer, ontferm U daarbij over ons.

Heer, mogen wij U en uw boodschap consequent volgen vandaag en alle dagen. Amen. naar Lovendegem

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader, scheppende kracht, bron van liefde. Wij loven U, Jezus Christus, zoon van God, Weg, Waarheid en Leven. Wij loven U, Heilige Geest, vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde voor mensen die eenvoudig zijn, voor mensen die zachtmoedig zijn, voor mensen die barmhartig zijn, voor mensen die luisteren naar het woord van God en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde en liefde onder alle mensen: liefde die nieuw maakt en heelt, liefde die hoopt en duldt, liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed

Ene en énige God, die onze namen hebt geschreven in de palm van uw hand, die als een Vader voor ons zijt en naar ons omziet. Gij die ons in de Zoon nabij zijt gekomen, die ons liefde heeft geleerd en ons in de Geest weer naar U doet verlangen, zorg er toch voor dat wij ons door U gezonden weten om te wonen in uw huis van liefde, nu reeds en in uw eeuwig nabij-zijn. Amen.

Lezingen Laten wij samen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Deuteronomium 4,32-34.39-40) Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk en zei: 32 “Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan, vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep. Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere: is er ooit zoiets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord? 33 Heeft een volk ooit een god uit het vuur horen spreken zoals u, en daarbij het leven behouden? 34 Of heeft ooit een god geprobeerd uit een ander volk een volk uit te kiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand en uitgestrekte arm, door grote, schrikwekkende daden, zoals de Heer uw God die voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht? 39 Erken dan heden en prent het in uw hart: de Heer is God boven in de hemel en beneden op de aarde; er is geen ander. 40 Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult u met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Romeinen 8,14-17)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters, 14 Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. 15 De Geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. U hebt een Geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader! 16 De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. 17 Maar als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God tezamen met Christus, omdat wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 28,16-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

16 De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. 17 Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: `Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, 20 en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in de éne God, die Vader, Zoon en Geest is.

Ik geloof in God die onze Vader is.
Hij is de hartenklop van ons bestaan. Stem en stilte, geven en ontvangen. Hij heeft de wereld aan onze handen toevertrouwd.
Ik geloof in Jezus, Gods mensgeworden Zoon.
Hij heeft ons voorgeleefd wat liefde kan, hoop en vreugde, sterven en verrijzen. Hij blijft aanwezig in woord en lichaam tot Hij komt.
Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en troost. Brood en vrede, danken en vergeven,
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

Vanuit het vertrouwen in de liefde van de Eeuwige, leggen wij alles wat ons bezighoudt in zijn handen en bidden:

– Voor allen die ons voorgaan in geloof. Dat zij ons bemoedigen en inspireren, dat zij niet ophouden Gods grootheid te verkondigen, en door woord en leven blijven getuigen van zijn onbegrensde liefde. Laten wij bidden…

– Voor allen die zoeken en geen weg weten. Dat zij het spoor mogen vinden naar mensen die hun weer hoop geven, naar woorden waarvan ze kunnen leven, naar stilte waarin Gods stem te horen is. Laten we bidden…

– Voor onze kinderen en jonge mensen. Dat zij, in onze tijd vol rumoer en reclame, mogen inzien wat waarachtig is en goed, wat wezenlijk is om gelukkig te kunnen leven. Laten we bidden…

Drie-ene God, Gij werkt in ons op vele manieren. Neem van ons aan wat wij U willen geven: ons geloof, onze hoop, onze liefde. Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Voorbeden 2

– Bidden wij om verbondenheid in ons gezin. Dat dit samenzijn hier ons hart mag raken en ons doet ervaren dat wij mekaar broodnodig hebben. Dat wij blij en hoopvol meewerken aan het geluk van de mensen met wie we samenleven. Laten wij bidden…

– Bidden wij om verbondenheid in onze buurt. Dat wij leren luisteren naar het verhaal van anderen, naar hun verhaal van vreugde en geluk, maar ook naar hun stil verdriet. Laten wij bidden…

– Bidden wij om verbondenheid in onze parochie. Dat kinderen, jongeren, volwassenen en bejaarden er zich thuis mogen voelen, dat zij de kans krijgen mee te bouwen aan een hartelijke Kerk. Laten wij bidden…

God, leer ons met elkaar samenleven in geloof, hoop en liefde. Dit vragen wij U vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. Voor al deze intenties, voor al wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven

Vader, uw naam is mooi en eenvoudig: ‘Ik zal er zijn voor U’. Met dit brood belijden wij onze inzet voor elkaar. Met deze wijn willen wij drinken van uw Geest, die ons doet getuigen van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, wij danken U omwille van Hem die Gods’ Zoon genoemd wordt. Die naam hebben de mensen Hem gegeven. Niemand beter dan Hij heeft God zo dichtbij gebracht. Als twee druppels water lijkt Hij op de Vader. Wij danken U ook voor de Geest. Dank zij uw heilige Geest kunnen wij uw werk verder zetten en bouwen aan een betere wereld.

Wij danken U ook voor de zovele goede mensen die uw naam, – God is liefde – levendig houden onder ons. Samen met zovelen die uw naam verder vertellen willen wij U loven en prijzen met de woorden.

Heilig, heilig, heilig …

Barmhartige Vader, wij danken U voor Jezus Christus, die één van ons geworden is.

Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend dat zijn Geest aanwezig is overal waar liefde woont, overal waar mensen in elkaar durven geloven, overal waar mensen vergeving schenken en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging als zij met elkaar dezelfde weg gingen. Zij hebben Hem herkend, Vader, bij het breken van het brood toen zij maaltijd hielden om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd heeft Hij hun immers een teken gegeven van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U, brak het en deelde het uit aan zijn vrienden met de woorden: “Neem en eet hiervan, want dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U, en reikte hun de beker aan met de woorden: “Drinkt allen hiervan want dit is de beker van het nieuwe verbond, bezegeld met mijn bloed, dat voor U en voor allen vergoten wordt. Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader, breken wij hier dit brood en danken U voor deze beker. Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan. Zij leven in onze gedachten, maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven. Dat deze heilige symbolen ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt, dat wij mogen openstaan voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bezield door zijn Geest, naar het voorbeeld van zijn Zoon, mogen wij bidden tot Hem die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken: Onze Vader…

God en Vader, uw Zoon sprak ons van liefde en gerechtigheid. Als wij zijn boodschap ter harte nemen en ons leven inrichten volgens die principes, mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon, Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Wij eten van hetzelfde brood, wij wonen op dezelfde aarde, wij kijken naar dezelfde lucht, wij drinken van hetzelfde water. Eenzelfde Geest doet ons verlangen naar vrede, goedheid, geduld, medemenselijkheid. Als mensen broers en zussen zijn dan zal de wereld vol van vrede zijn. Moge Gods vrede met ons zijn. En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Lam Gods

Communie

De Heer heeft ons toegezegd dat Hij alle dagen met ons zal zijn. Het breken van het brood en het delen van de beker zijn daarvan het teken. Vandaag worden wij weer uitgenodigd om te eten van het Brood dat gemeenschap geeft met de Heer en met elkaar, en te drinken uit de beker, bron van leven en teken van verbondenheid met de Heer en met elkaar. Gelukkig zij die mogen aanzitten aan de tafel van de Heer. Dit is het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig…
Grimbergen

Bezinning

God, wie zijt Gij nu eigenlijk? Vader, Zoon en Geest zeggen ze. Maar wie zijt Gij dan voor mij?

Wij, mensen, willen U grijpen, God, vastklemmen, omarmen, knuffelen, smeken, voor onze kar spannen…

Maar Gij laat U niet grijpen. Gij grijpt ons, mensen, niet beklemmend, niet versmachtend, maar wel levengevend en teder. Verrijzend voel ik me soms gegrepen.

Soms zijt Gij als een Vader voor mij. Beschermend, vermanend, geduldig met me meegaand. Soms zijt Gij als Zoon in mijn leven. Ge zijt voor mij een voorbeeld om naar de kleinste mens te gaan. Soms zijt Gij Geest in mijn leven, inspirator om te getuigen van uw Liefde.

God, wie Ge ook zijt. Ik blijf geloven in uw naam: ‘Ik zal er zijn voor jou’.
naar Ward Vanoverbeke

Slotgebed

Soms heb ik het gevoel, Heer, dat Jezus ook aan mij diezelfde zending geeft: “Ga en nodig mensen uit thuis te komen in de liefde van mijn Vader.” Vaak is mijn geloof echter veel te klein om met heel mijn hart op die roepstem in te gaan. Laat Jezus me dan opnieuw bij zich roepen en alle twijfel van me wegnemen. En laat mij één worden met U, God, zoals U zelf één bent: Vader, Zoon en Geest.
Erwin Roosen

Zending en zegen

‘Ga dan en maak alle volkeren tot mijn leerling’. Moge die opdracht door ons waargemaakt worden door hoop en blijheid te brengen waar we zijn of verblijven in de naam van God die is: Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar Heeswijk