Begroeting

Wees welkom in Gods huis en aan zijn tafel in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Openingswoord 1

Regelmatig spreekt Jezus over her Rijk Gods. Wat moeten de mensen zich daarbij voorstellen? Jezus heeft de vertwijfeling bij de mensen gezien en daarom de parabel van het zaad dat op het land valt en opschiet. Uit eigen kracht groeit het op tot de dag dat het geoogst kan worden. En nog een tweede vergelijking, die van het mosterdzaadje: hoe iets kleins kan uitgroeien tot iets groots. Beide: beelden uit de natuur, beelden die mensen herkennen en zo begrip van het Rijk Gods ‘meer begrijpbaar’ maken.


Openingswoord 2

In de lezingen van vandaag horen we een prachtige beeldspraak: uit het kleine twijgje dat God plant groeit een machtige ceder en ook het mosterdzaadje in de parabel van de evangelist Marcus groeit uit tot een overweldigende struik. Uit iets kleins en onooglijks laat God onvermoed grote dingen groeien. Laten we ons daarom inzetten voor Gods Rijk met de talenten die we bezitten, – al zijn die nog zo miniem -, erop vertrouwend dat Hij er groeikracht aan geeft.


Gebed om ontferming 1

-Net als de tijdgenoten van Jezus kijken wij reikhalzend uit naar een ideale wereld. Wij willen wel de komst van uw Rijk ven vrede, gerechtigheid en liefde, maar hoe dikwijls Gij het ons ook al hebt uitgelegd, toch is onze wanhoop in de groeikracht ervan dikwijls kleiner dan onze hoop. Daarom: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt ons komen vertellen hoezeer God ons lief heeft. Al te snel geloven wij dat Gij ons niet hoort, dat Gij ons in de steekt laat. Geloven is juist vertrouwen hebben in de liefde. Daarom: Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij vraagt van ons dat wij uw liefde blijven uitzaaien over onze wereld, zonder de moed op te geven als we niet snel resultaat zien. Het is voor ons vaak zo moeilijk om nog te geloven in wonderen, in het grootste wonder van uw onvoorwaardelijke liefde, die groeikracht wil geven aan elk sprankje leven. Daarom: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

God, kom ons klein geloof tegemoet en doe ons groeien in liefde.


Vergevingsmoment 2

-Heer, onze samenleving is gewend geraakt aan spectaculaire vorderingen en daarom kunnen we nog moeilijk geloven in het kleine begin en in het geduld van de boer die zaait. Daarom bidden wij: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

-Christus, het is voor ons zo moeilijk te geloven dat Gods Rijk komende is, ongezien en onverwacht. Daarom vragen wij: Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

-Heer, als we ons inzetten voor onze minder fortuinlijke naaste, maar daarvan niet onmiddellijk positief resultaat zien, dan houden we dat meestal niet lang vol. Daarom bidden wij: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. naar Levensecht


Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn, in zijn dienst willen wij leven, zijn Woord willen wij spreken, zijn wil vervullen, zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God, dat Gij voor ons vrede zijt, recht doet en vreugde brengt, zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen, mensen produceren goederen, maar uw zegen, God, begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God, en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.


Openingsgebed 1

Heer, leer mij geloven in de kiemkracht van de graankorrel: kwetsbaar en broos, maar tegelijk vruchtbaar en rijk. Laat mij mijn talenten met gulle hand uitzaaien in de akker van de wereld, zonder de zekerheid van een grote oogst, maar met het volle vertrouwen dat ze, dankzij U, ooit zullen vrucht dragen. Amen.


Openingsgebed 2

Heer van alle wasdom, wat mensen zaaien om te leven mag rekenen op uw zegen: Gij brengt tot vruchtbaarheid wat onbeduidend lijkt. Geef dat onze kleine inbreng uitgroeit tot een rijke oogst. Wij vragen U dit door Jezus, onze Tochtgenoot. Amen.
André Janssen


Lezingen

Op het dieptepunt van de Babylonische gevangenschap vermoedt de profeet dat de teloorgang van het oude Israël juist het begin is van iets totaal nieuw: uit een twijgje zal God een prachtige ceder laten groeien. Jezus spreekt in beelden over de onstuitbare groeikracht van het Rijk Gods.
preken.be


Eerste lezing (Ez., 17, 1. 22-24)

Uit de profeet Ezechiël

22 Zo spreekt de Heer God: Ikzelf zal uit de top van een hoge ceder een takje nemen en dat in de grond zetten; van de bovenste scheuten zal Ik een twijgje plukken en Ikzelf zal het planten op een hoog oprijzende berg; 23 op de hoge bergen van Israël zal Ik het planten. Het zal loten voortbrengen, vrucht vormen en een prachtige ceder worden. Daaronder zullen allerlei soorten vogels nestelen; in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen. 24 Dan zullen alle bomen in het veld erkennen dat Ik, de Heer, een hoge boom vernederd en een lage boom verheven heb, en dat Ik een sappige boom heb laten verdorren en een dorre boom tot bloei gebracht heb. Ik, de Heer, heb het gezegd en Ik zal het doen.”
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (2 Kor., 5, 6-10)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters, 6 Daarom houden wij altijd moed, ook al weten we dat wij, zolang we huizen in het lichaam, in den vreemde zijn, ver van de Heer. 7 Wij leven in geloof, niet in de aanschouwing. 8 Maar we houden moed en zouden liever vertrekken uit dit lichaam en intrekken bij de Heer. 9 Daarom is het onze enige ambitie Hem te behagen, of we nu thuis zijn of in den vreemde. 10 Want wij allen moeten voor Christus’ rechterstoel verschijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Mc., 4, 26-34)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

26 In die tijd zei Jezus: `Met het koninkrijk van God gaat het als met iemand die zaad op zijn land heeft gestrooid. 27 Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag, en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe. 28 Vanzelf draagt de aarde vrucht, eerst de groene spriet, dan de aar, dan het graan in de volle aar. 29 Wanneer de vrucht zover is, slaat hij er meteen de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ 30 Ook zei Hij: `Waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken, of met welke gelijkenis geven we het weer? 31 Het is als een mosterdzaadje dat in de aarde gezaaid wordt. Het is het kleinste van alle zaden op aarde, 32 maar als het gezaaid is, komt het op en wordt het groter dan alle andere struiken en het krijgt grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’ 33 Met veel van dergelijke gelijkenissen predikte Hij het woord, voor zover ze in staat waren het te horen. 34 Zonder gelijkenis sprak Hij niet tegen hen, maar als ze onder elkaar waren, legde Hij zijn leerlingen alles uit. KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft als een zoeker naar vriendschap en liefde, naar vrede en waarheid, naar een nieuwe aarde.

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus, ons op deze weg is voorgegaan, doorheen lijden en dood, naar verrijzenis en nieuw leven.

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft en ons uitnodigt mee te bouwen aan een wereld waar het goed is om te wonen: Gods Rijk op aarde.

Ik geloof dat wij samen, als Kerkgemeenschap, op weg zijn naar geluk en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt om te kunnen standhouden in goede en kwade dagen.

Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen en ons leven zal voltooien. Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan van wat uit liefde geboren is. Amen.


Voorbeden 1

Stil en onopgemerkt groeit het Rijk Gods in onze wereld. Het Koninkrijk van de liefde is vaak onzichtbaar, maar eenmaal breekt het door, want God laat zijn schepping niet aan haar lot over. Daarom bidden wij:

-Bidden wij voor alle voorgangers in de Kerk. Dat zij de Blijde Boodschap op de juiste manier verstaan en helder vertolken en met respect het volk Gods leiden. Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle gelovigen. Dat zij de moed niet verliezen, maar blijven geloven in de komst van dat Godsrijk en dat zij hun leven durven inzetten voor dat Godsrijk. Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die het materieel niet goed hebben. Dat zij niet ten onder gaan aan zorg en armoe, maar dat hun perspectief geboden wordt op een betere en menswaardiger toekomst. Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de vele vluchtelingen en asielzoekers overal op deze wereld, mensen die hun familie en land moesten achterlaten omdat er ter plaatse geen hoop op toekomst meer was. Dat wij hen geven wat ook wijzelf graag hebben. Dat wij hen niet zien als leeglopers en profiteurs, maar als mensen die – net zoals wij – willen leven in menswaardige omstandigheden en willen bouwen aan een goede toekomst voor zichzelf en hun familie.

-Bidden wij tenslotte voor onze geloofsgemeenschap. Dat wij door de zorg voor elkaar en voor mensen in nood, zichtbaar handen en voeten zouden geven aan Gods Rijk van liefde. Laten wij bidden…

God, Gij laat ons niet in de steek, Gij blijft werken aan uw Koninkrijk. Vanuit dat vertrouwen bidden wij U om onze gebeden te verhoren.
vrij naar Kerk in Herent


Voorbeden 2

God, Gij voedt en draagt ons leven. Daarom mogen wij vol vertrouwen tot U bidden.

-Bidden wij voor mensen die geloven in de kiemkracht van het Evangelie, in het goede zaad door God in iedere mens gelegd. Door hun levenshouding inspireren zij anderen tot beter mens-zijn. Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf, dat wij onze eigen zorgen te boven groeien en dat de genade van goddelijk geduld ook onze kiemkracht mag zijn. Dat wij levengevend zaad mogen zijn voor anderen. Dat we geborgenheid mogen bieden, en dat wij erop mogen vertrouwen dat onze inzet zinvol is, ook al zien we niet direct resultaat. Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de vele jonge mensen die hun examens voorbereiden. Dat zij met geduld en moed bouwen aan hun toekomst. Dat de zaden die vandaag gezaaid worden, morgen overvloedig vrucht mogen opbrengen in een toekomst van vrede en een wereld van liefde. Laten wij bidden…


Gebed over de gaven 1

Heer, onze God, Gij zaait het Woord en Gij zijt het die het groeikracht geeft. Wat klein is en onbeduidend maakt Gij groot. Moge deze gaven van brood en wijn in ons vrucht dragen, zodat wij groeien in liefde. Wij vragen U dit, door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Gebed over de gaven 2

Heer van alle wasdom, wij gedenken uw mensgeworden Zoon. Als zaad gestorven in de aarde schenkt Hij Zichzelf weg. Maak ons bereid de gang te gaan van alle zaad: geven om anderen te doen leven. We vragen U dit, door Jezus, onze Tochtgenoot. Amen.
André Janssen


Tafelgebed

God, wij danken U omdat Gij duidelijk aan het werk zijt daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden; daar waar mensen de handen in elkaar slaan en samen kleine stappen zetten om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt. Wij danken U omdat Gij aan het werk zijt in de ontluikende liefde tussen mensen, in groeiende solidariteit en volgehouden inzet voor vrede en rechtvaardigheid. Daarom loven wij uw naam met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge.

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus die ons menselijk leven met beide handen aanvaardde en het deelde met al de zijnen. Met eenvoudige woorden en verhalen toonde Hij ons de weg naar U. Hij was barmhartig en vol aandacht en begrip voor allen die in nood verkeerden of niet van tel waren.

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij tot zijn vrienden: “Kom nog één keer met Mij aan tafel, want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.” Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei: “Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen. Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”

Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn en zei: “Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg. Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wellicht is het dan stil geworden, zoals bij elk afscheid. Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden, tekens van een nieuwe manier van leven, tekens van hoop voor alle mensen.

Daarom bidden wij U: beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef. Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen, wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen: goedheid, respect en verbondenheid met elke mens. Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden want alleen dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de H. Geest nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Vertrouwend op Gods nabijheid mogen wij bidden tot de Vader, zoals Jezus ons heeft voorgedaan.

Onze Vader, graag zouden wij in deze wereld uw naam geheiligd zien. Mochten steeds meer mensen U kennen als God-met-ons. Uw Rijk kome! Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. Uw wil geschiede, want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn, die zich inzetten voor de anderen. Wij vragen U om het dagelijks brood, om het nodige voedsel voor wie honger heeft en om de moed ons voedsel te delen. Vergeef ons onze schuld, want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde. Leer ons de anderen vergeving schenken, steeds opnieuw, zonder bitterheid. Leid ons weg uit de bekoring van hoogmoed en onoprechtheid. En verlos ons van het kwade. Want Gij zijt de vrede en de vreugde, de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Vredeswens 1

Jezus, Gij voelde U thuis bij gewone mensen, ook bij mensen aan de rand van de maatschappij. Gij hebt hen de kans gegeven weer te leven zoals de anderen, aanvaard en niet uitgestoten. Leer ook ons groeikracht te geven aan elkaar en zo uw Rijk te laten groeien. Moge Gods vrede dan bij u zijn. En geven we elkaar alvast een teken van vrede.


Vredeswens 2

God van vrede, Bron van leven en geweldloosheid, schenk ons een geloof als een mosterdzaadje, dat kan uitgroeien groeien tot een boom waaronder wijzelf en de anderen kunnen schuilen als het leven tegen slaat. Maak ons tot medewerkers van uw vrede, te midden van deze wereld die veiligheid zoekt in macht en geweld. Moge wij in alle kwetsbaarheid leven als een onooglijk twijgje, maar gelovend in uw droom van vrede en liefde. Moge de vrede van de Heer dan altijd bij u zijn. En geven we als eerste stap van harte een teken van vrede aan elkaar.


Lam Gods


Communie

De Heer zelf nodigt ons uit aan zijn tafel en treedt ons tegemoet in dit gebroken Brood. Zó wil Hij hier aanwezig zijn. Zie ….


Bezinning 1

Een klein zaadje werd door de wind meegedragen en viel op de grond. Het begroef zich diep in de aarde en putte zich uit in groeikracht. En langzaam begon het leven in hem te ontwaken. Eerst schuchter en klein, maar van jaar tot jaar werd het groter. Vogels bouwden hun nest in zijn takken. En de mensen waardeerden hem om zijn frisheid en om zijn silhouet. Mensen kunnen als levengevend zaad zijn voor anderen. Een woord dat uit de grond van je hart komt, kan diep wortel schieten in iemand die het hoort. Het kan een grote boom worden. Het beste zaad dat je zaait biedt voedsel en tegelijk geborgenheid voor anderen. Meewerken aan het Rijk Gods betekent geloven in de groeikracht van jezelf en van anderen; vertrouwen dat het wat wordt, al weet je niet hoe.


Bezinning 2

Het Rijk Gods, waarop lijkt het? Het is graan dat kiemt en gedijt dag na dag, bij regen en zonneschijn. Een hand zaait het in het land, de boer gaat heen, slaapt en staat op. Ondertussen groeit het graan, het rijpt in volle zomer, en niemand ziet hoe. Het is er!

Het Rijk Gods, waarop gelijkt het? Het is als het mosterdzaadje, een klein en nietig ding. Een vogel draagt het rond, het valt op een plek tegen de woestijn. Het kiemt in schrale grond, het wordt met de jaren een struik, het krijgt grote takken, zo ruim dat vogels er hun nesten bouwen. Niemand zag het groeien. Het is er!

Het Rijk Gods, de vreugdedroom van God wil werkelijkheid worden met het zaad van geduld. Het mosterdzaadje zal groeien, zijn takken zullen reiken binnen handbereik van kinderen. Zij zullen elkaar de vruchten doorgeven vreugde en pijn, niets en alles en Gods Rijk zal glimlachen…
Theo Willemen


Slotgebed 1

Ik wil mijn Woord in je hart leggen – zegt God – en mijn droom als een graankorrel in je leven zaaien. Het enige wat jij moet doen, is je hart klaarmaken en zó leven dat mijn droom zichtbaar wordt in je samenzijn met anderen. Probeer een vriend te zijn voor armen en een tochtgenoot voor hen die niet weten hoe hun weg verder gaat. Hou van je medemensen zoals Ik van jou hou, en je zult zien dat zelfs het kleinste zaadje kan uitgroeien tot een boom van tederheid.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Goede God, Gij zijt tot ons gekomen in de tekenen van Woord en Brood. Moge zij in ons het vertrouwen wekken dat Gij altijd bij ons zijt, opdat ons leven rijkelijk vrucht draagt tot eer en glorie van uw naam, Gij die met Jezus en de heilige Geest leeft in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Zending en zegen

Het Rijk van God, een Rijk van vrijheid en van altijd nieuwe mogelijkheden, groeit midden onder ons en begint bij de allerkleinste attentie. Als teken daarvan moge Gods zegen bij ons zijn: de zegen van de menslievende God, + de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.