Begroeting

Moge Gods Geest ons verlichten wanneer wij hier biddend samenko­men in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Openingswoord

Jezus heeft al heel wat wonderen verricht, zelfs op de sabbat de verschrompelde hand van een man genezen. Daarom zijn veel mensen nieuwsgierig naar de Man die zulke wonderen verricht. En waar Hij komt, stroomt dan ook een grote menigte bij elkaar om Hem te zien, om naar Hem te luisteren. Maar niet iedereen is zo enthousiast, zeker de Farizeeën niet: zij ergeren zich aan Hem, zij zoeken naar middelen om Hem de mond te snoeren. Dit is ook zijn familie ter ore gekomen en zij willen wel eens poolshoogte gaan nemen. Zij willen Hem overhalen om terug naar huis te komen, weg van de wetgeleerden, terug naar de anonimiteit van gewone, kleine mensen. Maar het is Jezus niet te doen om wonderen, om aanzien of macht, maar om zijn opdracht om Gods Boodschap te verkondigen, waar te maken: om duidelijk te maken dat God elke mens graag ziet en hoopt dat wij dit ook zouden doen. Zó en op geen enkele andere manier worden en zijn wij familie van Jezus, van God.


Vergevingsmoment 1

-Soms veroordelen we mensen die, op hun zoektocht naar geluk, andere wegen bewandelen dan we gewoon zijn. We hebben soms geen zicht op Gods kleurrijke visioen. Daarom: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

-Soms sluiten we onze ogen voor de noden in gebroken of vastgelopen relaties. Soms negeren we Gods droom van licht voor iedereen. Daarom: Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

-We beseffen vaak niet dat fantasie en durf, aandacht en troost, inzet en trouw ook van ons verwacht worden om Gods hemel op aarde waar te maken. Daarom: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.


Gebed om ontferming 2

Jezus is ons voorgegaan in gastvrijheid tegenover elke mens. We hopen mensen te ontmoeten die naar zijn Woord willen leven. Zo leren we van elkaar wat genade is en trouw, vergiffenis en verzoening. Om voor elkaar te worden zoals Jezus is geweest, vragen we nu eerst om vergeving.

-Jezus oordeelt niet, veroordeelt niet. In Hem herkennen we een God die met mensen de weg wil gaan die ze als de hunne zien. Meestal is onze houding nog ver daarvan verwijderd. Daarom: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

-We ontmoeten Jezus als een mens die vergiffenis schenkt. In Hem herkennen we een God die ook mensen aanvaardt die een verkeerde weg opgaan, een God die altijd met hen wil herbeginnen. Het principe van vergiffenis onderschrijven we volkomen, maar onze praktijk toont vaak het tegendeel. Daarom: Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

-We zagen Jezus omgaan met zondaars, met mensen die met de nek werden aangekeken. In Hem herkennen we een God die niemand afschrijft, voor wie geen mens te min is. Wij delen mensen dikwijls op in ‘vrienden’ en ‘vreemden’. Daarom: Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

Moge God, onze Heer, ons genadig zijn, onze wonden genezen, onze fouten vergeven en ons geleiden tot in het eeuwig leven. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge, Schepper van hemel en aarde. Hij schenkt ons leven, licht en liefde. Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen die handen reiken van volk tot volk en zich verzoenen met elkaar tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid en om hun streven naar eerbied voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge, want Hij sluit een verbond met de kleinen en de zwakken en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen en zalig zij die vrede stichten, want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons, als volk onderweg, in het voetspoor van Jezus, onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed

Goede God, Gij hebt elke mens geschapen naar uw beeld en gelijkenis en toch zijn wij elk uniek, anders dan de anderen: vele visies, gevoelens en gevoeligheden. Soms schept dat in ons verwarring, soms maakt ons dat zo onzeker dat we onze eigen opvattingen zo hard gaan verdedigen dat we ze verabsoluteren en die van anderen verwerpen en verketteren. Wij bidden U: maak ons ruimdenkend, leer ons mild zijn in onze beoordeling. Leer ons eerst het goede ontdekken in de ander en op zoek gaan naar uw beeld in elke medemens, naar het voorbeeld van Jezus die totaal mens-voor-anderen was en die nu met U en met ons leeft in eeuwigheid. Amen.


Lezingen

In de mens is goed en kwaad horen wij in de eerste lezing. Maar hij is verantwoordelijk voor zijn gedrag, ook tegenover God.

In de tweede lezing weet Paulus zich gedragen door zijn geloof en door zijn hoop op een heerlijke toekomst, ondanks het lijden van nu, dat toch voorbijgaat.

En in het evangelie openbaart Jezus zich als sterker dan de duivel.
In Hem werkt de Geest die beloofd is voor de eindtijd.
Kerk in Herent


Eerste lezing (Gen., 3, 9-15)

9 De Heer God riep de mens en vroeg hem: `Waar ben je?’ 10 Hij antwoordde: `Ik hoorde U in de tuin, en toen werd ik bang omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.’ 11 Maar Hij zei: `Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom die Ik verboden heb?’ 12 De mens antwoordde: `De vrouw die U mij als gezellin gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten.’ 13 Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw: `Hoe heb je dat kunnen doen?’ De vrouw zei: `De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.’ 14 De Heer God zei toen tegen de slang: ‘Omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt, onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten! Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, alle dagen van je leven! 15 Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het hare. Het zal jouw kop bedreigen, en jij zijn hiel!’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (2 Kor., 4, 13 – 5,1)

Broeders en zusters, 13 Wij bezitten die geest van geloof waarover geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven en daarom spreken wij. 14 Want wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus ten leven zal wekken en ons naar zich toe zal voeren, samen met u. 15 Want alles gebeurt voor u, opdat de genade onder steeds meer mensen verbreid raakt en zij de dankbaarheid doet toenemen, tot eer van God. 16 Nee, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. 17 De lichte kwelling van het ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende volheid van eeuwige glorie. 18 Wij houden het oog niet op het zichtbare maar op het onzichtbare gericht; want het zichtbare gaat voorbij maar het onzichtbare duurt eeuwig. 5 1 Wij weten immers: als ons aardse huis, een tent, wordt afgebroken, heeft God voor ons een woning die niet door mensenhanden is gemaakt, een eeuwig huis in de hemel.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Mc., 3, 20-35)

20 Jezus ging naar huis. En weer stroomde de menigte samen, zodat ze niet eens de gelegenheid kregen om brood te eten. 21 Zijn familie, die over Hem gehoord had, ging eropuit om Hem in bedwang te houden, want ze zeiden dat Hij zichzelf niet was. 22 Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, zeiden: `Hij is in de macht van Beëlzebul’ en `Het is door de opperdemon dat Hij de demonen uitdrijft.’ 23 Hij riep hen bij zich en sprak hen toe met vergelijkingen: `Hoe kan de satan de satan uitdrijven? 24 Als een koninkrijk innerlijk verdeeld raakt, kan dat koninkrijk niet standhouden. 25 Als een familie innerlijk verdeeld raakt, kan die familie niet standhouden. 26 Als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld raakt, kan hij niet standhouden, maar is dat zijn einde. 27 Bovendien kan niemand het huis van een sterke binnendringen en de inboedel weghalen, als hij niet eerst die sterke vastbindt; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. 28 Ik verzeker u, alles zal de mensenkinderen vergeven worden, hun zonden en de lastertaal die ze gesproken hebben. 29 Maar wie de heilige Geest lastert, krijgt in eeuwigheid geen vergeving, maar is schuldig aan een eeuwige zonde.’ 30 Dit omdat ze zeiden: `Hij is in de macht van een onreine geest.’ 31 Zijn moeder kwam met zijn broers. Ze bleven buiten staan en lieten Hem roepen. 32 Om Hem heen zat een menigte, en ze zeiden tegen Hem: `Kijk, uw moeder en uw broers en uw zusters daarbuiten zoeken U.’ 33 Hij antwoordde hun: `Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ 34 Hij liet zijn blik langs de mensen gaan die in een kring om Hem heen zaten en zei: `Kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers. 35 Want wie de wil doet van God, die is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis 1

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld; die mij liefheeft als een vader en voor mij zorgt als een moeder; die mij troost en vergeeft en die mij altijd de mogelijkheid geeft opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die, door God gezonden, Mens is geworden, om ons nabij te zijn; die, helend en genezend, ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt, die de mensen hoop geeft, die de Bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben om samen God te dienen, om de schepping voor iedereen leefbaar te maken door samen te delen en in eenvoud te leven, en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.


Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft als een zoeker naar vriendschap en liefde, naar vrede en waarheid, naar een nieuwe aarde.

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus, ons op deze weg is voorgegaan, doorheen lijden en dood, naar verrijzenis en nieuw leven.

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft en ons uitnodigt mee te bouwen aan een wereld waar het goed is om te wonen: Gods Rijk op aarde.

Ik geloof dat wij samen, als Kerkgemeenschap, op weg zijn naar geluk en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt om te kunnen standhouden in goede en kwade dagen van het leven.

Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen en ons leven zal voltooien.

Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan van wat uit liefde geboren is. Amen.


Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst onze gebedsintenties op het altaar van de Heer om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden wij voor de christelijke Kerken. Dat zij echt luisteren naar de Gods Blijde Boodschap. Dat zij zich met hart en ziel inzetten voor elke mens en zo werken aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde van respect en liefde voor elkaar. Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die, van hoog tot laag, een verantwoordelijke taak hebben in de Kerk. Dat zij eensgezind de gemeenschap dienen als leden van de ene familie van Jezus. Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de burgerlijke leiders van de maatschappij. Dat zij, in overleg met elkaar, zich zouden inzetten voor het algemeen belang van deze wereld. Dat niet geldgewin en macht hun motief zou zijn, maar het geluk van elk individu en het behoud van de schatten van de natuur. Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle zoekers, mensen die eerlijk zoeken naar de zin en de betekenis van hun leven. Dat christenen voor hen als richtingwijzers mogen zijn op hun zoektocht. Laten wij bidden…

-Bidden wij voor zieken en mensen die het moeilijk hebben. Dat ze mogen ondervinden dat God hen nabij blijft, hun nood kent en er niet aan voorbij gaat. Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf en deze geloofsgemeenschap. Dat we elk zijn/haar waardigheid gunnen en niet dadelijk klaar staan met een oordeel over, of een zelfs met de veroordeling van een ander. Dat begrip en liefde onze maatstaf zouden zijn. Laten wij bidden…

God, leer ons mild te zijn en met ons hart te luisteren naar wat Gij ons te zeggen hebt. Amen.


Voorbeden 2

-Bidden we voor mensen die menen kwaad met kwaad te kunnen bestrijden. Voor mensen die het denken en doen van anderen altijd veroorde­len of in een slecht daglicht plaatsen. Moge God hen de ogen openen voor de vernietiging die ze in de ander aanrichten. Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die alle mogelijke moeite doen om zelf vorm te geven aan het goede, die ook op zoek gaan naar het goede in hun medemensen. Moge God hen sterk maken in hun verzet tegen een mentaliteit die op anderen etiketten kleeft met daarop: ‘goed’ of ‘slecht’. Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf als wij proberen uw Zoon te volgen en hier samen iets van zijn Rijk zichtbaar te maken. Geef ons uw liefde om elkaar steeds opnieuw te vergeven. Geef ons uw Geest om verder te kijken dan het kwaad dat ons bedreigt. Leer ons ons om te keren naar het goede. Laten wij bidden…


Gebed over de gaven 1

Heer, onze God, als Gij zonden blijft gedenken, houdt geen mens meer stand. Ga voorbij aan ons menselijk tekort en zie deze gaven hier, brood en wijn, als een gebaar van onze goede wil. Stort uw Geest erover uit, opdat ze ons tot kracht en zegen mogen zijn op onze levensweg. Amen.


Gebed over de gaven 2

Heer, onze God, met brood en wijn gedenken wij de levensstijl van Jezus. Hij ontkracht het kwaad en is onverdeeld trouw aan U. Geef dat wij mogen groeien naar zijn voorbeeld. Amen.
naar André Janssen


Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God. De wereld draagt Gij in uw hand en Gij waakt over alle mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw Woord te horen en met toegewijd geloof te treden in het spoor van uw Zoon. Hij is de Weg die leidt naar U, Hij is de Waarheid, geen andere waarheid maakt ons vrij. Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. Wij danken U voor de liefde die Gij ons toedraagt in Jezus Christus. Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge.

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt Gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, barmhartige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: “Neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: “Neem deze beker en drink hier allen uit want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende Verbond; dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en herken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschoppen, leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw Evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Laten wij nu samen bidden tot God zoals zijn Zoon Jezus het ons leerde: Onze Vader,…

Vergeef ons wanneer wij uw Boodschap naar onze hand zetten. Doorprik onze alibi’s wanneer wij onszelf proberen af te schermen voor de consequenties van uw gebod van liefde en rechtvaardigheid. Kom ons nabij met uw barmhartigheid en breng ons tot bekering. Dan mogen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van U is het Koninkrijk…


Vredeswens 1

Bemoedig ons met uw Woord, Heer. Blijf tot ons spreken in de dagen die komen. Wees ons nabij met uw genade opdat wij rechte wegen gaan, wegen van gerechtigheid en vrede. De vrede van de Heer zij altijd met U. En wensen wij ook elkaar vrede toe.


Vredeswens 2

Wij lopen vooruit op wat nog niet is, wij spelen in op uw toekomst, Heer. Langzaam en moeizaam, in hoop en vrees, werken wij uw belofte uit, bouwen wij aan een stad van vrede, de nieuwe schepping waar Gij ons Licht zijt, alles in allen. H. Oosterhuis Die vrede van de Heer zij altijd met u. Geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods


Communie

Onze God wil alle mensen nabij zijn. Daarom geeft Hij Zichzelf tot voedsel. Hij nodigt ons uit aan zijn tafel om ons te tonen hoe wij ons voedsel moeten breken en delen met allen. Zie het Lam Gods …


Bezinning 1

God, Gij trapt criminelen niet in het verdomhoekje. Waar wij rillen van afschuw en roepen dat iemand een misdadiger is, kijkt Gij naar de mens erachter. Geef ons een hart voor elkaar. Geef dat we niet meteen met een vermanende vinger klaarstaan, maar elkaar voorleven hoe je op een goede manier met een ander omgaat.
Greet Brokerhof- van der Waa


Bezinning 2

Zus of broer van Jezus worden, diep in mijn hart wil ik dat wel, God, maar de consequentie die dit evangelie daaraan verbindt valt me soms zwaar. En als ik dan nog ervaar dat mensen mij omwille van mijn geloof uitlachen, heb ik vaak veel meer zin om ‘buitenstaander’ te blijven en niet verder te zoeken naar wat Jij van mij wilt. Toon me daarom jouw droom over mijn leven en help me alsjeblief die droom waar te maken.
Erwin Roosen


Slotgebed 1

God van gerechtigheid en vrede, waarom zijn er mensen die over lijken gaan? Waarom moordt het ene volk het andere uit? Waarom heb ik steeds weer de neiging met de ellenbogen te werken?

Gij hebt een goede wereld geschapen, geen chaos. Daarin dragen wij een grote verantwoordelijkheid. Leer ons die op te nemen naar eigen draagkracht en vermogen.

Steun ons in het aanklagen van onrecht en van machtsmisbruik van de ene mens over de andere, van het ene volk over het andere. Dan pas worden wij daadwerkelijke mee-bouwers aan uw Koninkrijk van gerechtigheid en liefde. Amen.


Slotgebed 2

God, met hart en ziel hebben wij U gezocht. Wij mochten U vinden, hier, dit uur. Blijf ons nabij met uw genade, opdat wij gaandeweg de kwade machten in onszelf overwinnen en de liefde alle kansen geven. Vernieuw ons leven van dag tot dag, God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Jezus liet zijn blik gaan over de mensen die naar Hem zaten te luisteren, en zei: “Jullie zijn mijn broeder, mijn zuster, mijn moeder als jullie de wil van God volbrengen”. Moge ook wij uitgroeien tot broers en zussen van diezelfde Jezus. Op weg daarheen wil God ons nabij zijn met zijn zegen in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.