“Hij voelde medelijden met hen, omdat zij leken als schapen zonder herder.”

Moest Jezus vandaag lichamelijk op aarde weerkeren … ik vrees dat Hij zich niet beter zou voelen!

Hij zou omringd zijn door vele bange mensen die uitkijken naar het gedrag van hun leiders, in de hoop dat deze laatsten hen met goed leiderschap veilig door deze periode van oorlog en geweld loodsen.

Goed leiderschap … niet aan iedereen gegeven. Wij erkennen wel dat goed leiderschap essentieel is voor het functioneren van elke groep mensen; tegelijk aanvaarden wij minder van onze leiders en zijn we snel geneigd onze eigen weg te gaan en eigen keuzes te maken.

Zelf als ons verstand ons ingeeft dat wij ons moeten laten inenten, ervaren wij een wrevelig gevoel indien dit verplicht zou worden …Als iets verkeerd loopt krijgen de leiders de schuld, terecht of niet.

Wij mogen kritisch zijn op onze leiders. Ook de profeet Jeremia uit onze eerste lezing was zeer kritisch over de koningen van zijn tijd die hij slechte herders noemt omdat zij hun volk, hun schapen, verloren lieten lopen.

Niet alleen in de politiek, maar ook in de kerk is leiderschap steeds in discussie. Wij mogen kritisch zijn; leiders zijn tenslotte mensen en mensen hebben hun gebreken. Als mondige gelovigen willen wij medeverantwoordelijkheid dragen in ons doen en laten.

Maar anderzijds is het ook waar dat een leider enkel goed kan functioneren als hij kan rekenen op een dosis vertrouwen en dàt vergeten wij al eens!

Een goede leider moet zijn eigen grenzen kennen en zich omringen met bekwame raadgevers.

Voortgaande op aanbevelingen van specialisten ziet hij zich soms geplaatst voor beslissingen die zijn eigen populariteit in het gedrang brengen. Hij of zij moet dan kiezen tussen het algemeen welzijn en het persoonlijk succes bij de achterban. Dat wordt dan een gewetensprobleem en het vraagt dan veel moed om de goede beslissing te nemen.

Als de media dan bovendien ook eerst kijken naar hun eigen populariteit en enkel beelden of tekst tonen die welgevallig zijn bij hun publiek, m.a.w. slechts een deel van de waarheid tonen, dan wordt het voor de leider des te moeilijker objectief te blijven.

Marcus beschrijft hier hoe Jezus functioneert als leider van de groep. Luisterend naar het verslag van zijn leerlingen beseft Hij dat deze laatsten onder stress staan en Hij voorziet in een rustpauze. Maar als ze plots terug door de massa overvallen worden ontlast Hij zijn leerlingen door terug zelf in de bres te springen. Als een goede leider neemt Hij terug de volle verantwoordelijkheid op zich en gaat opleiding geven aan “de schapen zonder herder”.

Ik ben er zeker van dat die begeestering van Jezus de vlam was die bij zijn leerlingen het vuur heeft aangestoken en wat hen heeft doen besluiten hem te volgen.

Geven wij dat vlammetje dezelfde kans? Willen wij in ons dagelijks leven ook verantwoordelijkheid opnemen om bij te dragen in de vestiging van zijn rijk op aarde?

Het staat ons vrij die keuze te maken.

Bezinning:

Sta je stevig op je benen
reik dan een hand
aan wie dreigt om te vallen …
Kijk je goed uit je ogen
wees dan een gids
voor wie verblind is …
Had je het voorrecht te studeren
wijs dan de weg
aan wie hiervan verstoken bleef …
Is Jezus je leidsman
laat hem dan kennen
aan allen die nog zoekend zijn …
Kortom: wees een goede herder
Jezus wees ons hoe het moet!

Paul Caroen